Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego  przy ul. Kościuszki 41 w Krośnie Odrzańskim

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim w, ul. Kościuszki 41

Przedmiot zamówienia:

Termomodernizacja oraz remont pokrycia dachowego zgodnie z Projektem budowlanym opracowanym przez Biuro Projektów i opinii technicznych Konrad Chmieliński

Termin wykonania zamówienia:

6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Warunki płatności:

Przelewem w ciągu 14 dni od daty odbioru robót

Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót

Termin i miejsce składania ofert:

Niezależnie od sposobu dostarczenia oferty (w formie papierowej lub elektronicznie) oferta musi zostać dostarczona najpóźniej do 16 lipca 2021r. do godz. 1500 do biura zarządcy nieruchomości (sekretariat@zgkim-krosno.pl) , 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23.

Oferta:

Pisemnie przy użyciu nośnika nie ulegającego usunięcia bez pozostawienia śladów,

Oferta w formie papierowej powinna być złożona  zamawiającemu w zaklejonej kopercie z napisem „Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego  przy ul. Kościuszki 41
 w Krośnie Odrzańskim”  oraz nazwą i dokładnym adresem, numerami telefonów oferenta.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert posiłkując się dokonaną wizją lokalną oraz projektem(do wglądu w siedzibie zamawiającego).

Otwarcie ofert:

W dniu 27 lipca 2021 r. o godz. 1300 w siedzibie zarządcy nieruchomości Krosno Odrzańskie,
ul. Wiejska 23.

Termin i miejsce zawarcia umowy:

Umowa zostanie zawarta w siedzibie zarządcy nieruchomości

kosztorys