Informacje

Organizacja pogrzebu

administracja cmentarza

1) Po załatwieniu formalności z kartą zgonu, zgłoszeniem zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz wybraniu zakładu pogrzebowego należy zgłosić się do biura Cmentarza Komunalnego w Krośnie Odrzańskim, znajdującego się w kaplicy cmentarza, czynnego w godzinach od 8ºº do 15ºº od poniedziałku do piątku.
2) Tam zostanie ustalony termin pogrzebu, godzina oraz miejsce pochówku.
3) Po ustaleniu zakresu obsługi pogrzebu przez wybrany zakład pogrzebowy i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim oraz dokonaniu opłaty gotówkowej w kasie Zakładu przy ul. Wiejskiej 23 zostanie wystawiona faktura, która będzie podstawą do rozliczenia rodziny z ZUS-em lub
KRUS-em.

Ekshumacja

administracja cmentarza

1) Po uzyskaniu decyzji Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego
należy zgłosić się do biura Cmentarza Komunalnego w Krośnie Odrzańskim aby ustalić warunki wykonania ekshumacji.
2) Ekshumacja wykonywana jest w terminie od 16 października do 15 kwietnia
każdego roku.

Rezerwacja

administracja cmentarza

1) Należy zgłosić się do biura Cmentarza Komunalnego.
2) Tam wybierzemy kwaterę oraz miejsce rezerwacji.
3) Z podanym przez administratora cmentarza numerem rezerwacji należy udać się do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie
Odrzańskim, ul. Wiejska 23 w celu dokonania gotówkowej opłaty rezerwacji.
4) Okres rezerwacji wynosi 20 lat lub wielokrotność tego okresu.
5) Nie ma możliwości opłat częściowych i rozkładania na raty.

Cennik

Zarządzenie w sprawie opłat za usługi pogrzebowe

Regulamin

Cmentarza Komunalnego w Krośnie Odrzańskim

1.Właścicielem Cmentarza Komunalnego jest Gmina Krosno Odrzańskie, a Administratorem
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23 (tel./fax
068 383 51 85, tel. 068 383 54 12).
2.Biuro cmentarza znajduje się w DOMU PRZEDPOGRZEBOWYM na terenie cmentarza, czynne
w dni robocze w godz. od 7°° do 15°° (tel. 068 383 50 44, 607521968), w którym udzielane są
wszelkie informacje dotyczące cmentarza i wykonywanych usług pogrzebowych.
3.Biuro cmentarza załatwia czynności i usługi w następującym zakresie:
            –   prowadzenie dokumentacji cmentarnej,
            –   sprzedaż miejsc pochówku,
            –   przyjmowanie zwłok i szczątków ludzkich do pochowania,
            –   przeprowadzanie pogrzebów i ekshumacji,
            –   pobieranie opłat cmentarnych zgodnie z aktualnym cennikiem ,
            –   utrzymywanie zieleni, alejek i porządku,
            –   inne, dotyczące cmentarza.
 4.Przeprowadzanie ceremonii pogrzebowych odbywa się w dni robocze w godz. od 9°° do 15°°.
5.W uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej można ustalić inny,
indywidualny czas pogrzebu.
6.O wyborze miejsca pochówku, zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza, decyduje
osoba prowadząca biuro cmentarza.
7.Na powierzchni grzebalnej dopuszcza się ustawianie nagrobków z materiałów trwałych, ławek,
wykonywania okrawężnikowania grobów i nasadzania roślin, po uprzednim uzgodnieniu z
prowadzącym Biuro cmentarza.
8.Miejsce grzebalne winno być opłacone na okres 20 lat od daty jego udostępnienia lub użycia go
do pochówku.

Po upływie 20 lat od pochówku wygasa prawo do miejsca grzebalnego. Zgodnie z art.7 Ustawy z
dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 23
poz.295 z późn. zmianami) nieuiszczenie opłaty na kolejne 20 lat będzie podstawą do likwidacji
miejsca i budowli na nim wykonanych (pomnika, grobowca, ławki, itp.).
9.Do utrzymywania miejsc grzebalnych w należytym porządku zobowiązani są opiekunowie i
dysponenci tych miejsc.
10. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz :
            –  zakłócania spokoju i powagi miejsca,
            –  spożywania alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym oraz palenia
papierosów,
            –  wprowadzania zwierząt,
            –  przebywania dzieci w wieku do lat siedmiu bez opieki,
            –  wysypywania śmieci i odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
            –  niszczenia wyposażenia cmentarza, spalania resztek roślinnych i odpadów,
            –  prowadzenia handlu, akwizycji oraz umieszczania reklam i ogłoszeń,
            –  wjazdu na teren cmentarza pojazdów mechanicznych i konnych oraz jazdy rowerami.
11.W uzasadnionych przypadkach, w godzinach pracy Biura cmentarza, dopuszcza się
możliwość wjazdu pojazdów na teren cmentarza po dokonaniu odpowiedniej opłaty, ustalonej w
cenniku opłat cmentarnych. Nie pobiera się opłat za wjazd pojazdów dowożących inwalidów i
osób o trwałym kalectwie.
12.Do spraw nie ujętych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 23 poz. 295 z późn.
zmianami).
13.Powyższy Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2009r.