Struktura organizacyjna

ZGKiM Krosno Odrzańskie
Schemat przedstawiający drzewko organizacyjne Zakładu

Zakład realizuje swoją działalność statutową poprzez:

 1. Dział Usług Komunalnych,
 2. Administrację Budynków Mieszkalnych.

Dyrektor Zakładu kieruje jego działalnością na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza.
Dyrektor ZGKiM realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 1. rozstrzygnięcia podejmowane osobiście w sprawach indywidualnych z zakresu
  powierzonych zadań i umocowań prawnych,
 2. rozstrzygnięcia podejmowane przez głównego księgowego,
 3. rozstrzygnięcia podejmowane przez kierowników działów.

Struktura organizacyjna Zakładu:
1) Dyrektorowi Zakładu bezpośrednio podlegają:
a) Główny księgowy,
b) Kierownik Administracji Budynków Mieszkalnych,
c) Kierownik Działu Usług Komunalnych,
d) Inspektor Ochrony Danych

Głównemu księgowemu podlega bezpośrednio Dział Finansowo-Księgowy oraz Stanowisko ds. Pracowniczych i Sekretariat.

Administracja Budynków Mieszkalnych

Podstawowe zadania
 • zarządzanie budynkami komunalnymi,
 • administrowanie nieruchomościami wspólnymi (budynkami wspólnot mieszkaniowych) z udziałem gminy. W zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych
  ABM prowadzi:
  – roczne rozliczenie kosztów utrzymania budynku,
  – plan gospodarczy dla danego budynku,
  – wykonywanie podstawowych napraw i konserwacji budynków,
  – roczne rozliczenie kosztów na każdy lokal mieszkalny,
  – bieżące rozliczanie kosztów utrzymania każdej nieruchomości,
  – odrębnie rozliczanie comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem lokalu np. wody, dostarczanego ciepła itp.,
  – przygotowywanie treści uchwał zgodnie z wnioskami w tej sprawie,
  – zbieranie podpisów pod uchwałami,
  – realizacja uchwał,
  – nadzór nad prawidłowym i systematycznym przebiegiem wymaganych przepisami przeglądów,
  – prowadzenie dokumentacji budynków.

Dział Usług Komunalnych

Podstawowe zadania
 • oczyszczania miasta,
 • utrzymania dróg,placów, chodników,
 • utrzymania i budowania zieleni miejskiej,
 • robót drogowych i brukarskich,
 • robót remontowo-budowlanych,
 • administrowania cmentarzem komunalnym,
 • wykonywaniu usług pogrzebowych.

Dział Finansowo-Kadrowy

Podstawowe zadania
 • prowadzi księgowość materiałową zakładu,
 • ustala i uzgadnia rachunki pieniężne oraz rozliczenia zakładu,
 • kontroluje pod względem formalnym i rachunkowym całość dokumentów,
 • prowadzi całokształt zagadnień związanych z operacjami bankowymi,
 • prowadzi obsługę kasową,
 • egzekwuje należności na rzecz Zakładu,
 • obsługa kadrowo-płacowa pracowników,
 • obsługa sekretariatu