Statut Zakładu

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Krośnie Odrzańskim

UCHWAŁA NR VIII/66/19

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 

z dnia 15 maja 2019 r.

 

w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.

Przedmiot i zakres działania

§ 1. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, zwany dalej „Zakładem” jest samorządowym zakładem budżetowym.

2.  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim może używać nazwy skróconej

„ZGKiM” w Krośnie Odrzańskim.

3.  Siedziba Zakładu znajduje się w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej 23.

4.  Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Krosno Odrzańskie polegającą na realizacji zadań własnych gminy w zakresie wskazanym w § 2.

5.  Zakład może w ramach zawartych porozumień i indywidualnych umów prowadzić współpracę z innymi gminami w zakresie objętym przedmiotem swego działania.

§ 2. Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie, w tym:

1)  w zakresie gospodarki komunalnej Zakład:

a)  zagospodarowuje i utrzymuje przekazane w administrację komunalne nieruchomości gruntowe,

b)  buduje, utrzymuje i konserwuje komunalne tereny zielone, parki, zieleń osiedlową, przyuliczną,

c)  zarządza utrzymaniem czystości ulic, dróg gminnych i ciągów pieszych,

d)  realizuje inne zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie działania,

e)  utrzymuje, konserwuje i obsługuje cmentarz komunalny oraz grobownictwo wojenne;

2)  w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi Zakład:

a)  administruje i zarządza budynkami stanowiącymi własność Gminy Krosno Odrzańskie i wspólnot mieszkaniowych, które powierzyły mu to zadanie,

b)  reprezentuje Gminę Krosno Odrzańskie jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych,

 

 

c)  administruje komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi, przyległymi do administro- wanych i zarządzanych nieruchomości budynkowych,

d)  prowadzi   bieżące   utrzymanie,   remonty   inwestycje   w przekazanym  w zarząd   i administrację powierzonym mieniu komunalnym i wspólnot mieszkaniowych,

e)  prowadzi rozliczanie i windykację czynszów i opłat niezależnych od Gminy Krosno Odrzańskie oraz należności z tytułu kosztów zarządu,

f)  reprezentuje Gminę Krosno Odrzańskie jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

Rozdział 2.

Organizacja Zakładu

§ 3. 1. Działalnością Zakładu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor – na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

2.  Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Krosna Odrzańskiego.

3.  Dyrektor jest pracodawcą zatrudnionych w nim pracowników i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

4.  Dyrektor kieruje Zakładem w granicach zatwierdzonego planu rzeczowo – finansowego przy pomocy:

1)  Głównego Księgowego;

2)  kierowników podległych komórek i stanowisk funkcyjnych.

5.  Główny Księgowy oraz pełnomocnicy Zakładu działają w granicach ich umocowania określonych przez Dyrektora.

§ 4. Szczegółową organizację wewnętrzną Zakładu, jego strukturę, podział czynności i obowiązków pracowników oraz szczegółowy zakres działania Zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu wprowadzany w drodze zarządzenia Dyrektora, po uprzedniej akceptacji Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

Rozdział 3.

Gospodarka finansowa Zakładu

§ 5. 1. Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Zakładu.

2. Główny Księgowy Zakładu ponosi odpowiedzialność w zakresie powierzonym pisemnie przez Dyrektora.

§ 6. Gospodarka finansowa Zakładu oparta jest o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.

§ 7. Postawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Gminy Krosno Odrzańskie. Roczny plan finansowy podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

§ 8. Źródłem finansowania działalności Zakładu są:

1)  przychody z działalności podstawowej świadczonej przez Zakład w imieniu Gminy Krosno Odrzańskie;

2)  dodatkowe przychody uzyskiwane przez Zakład z tytułu odpłatnego wykonywania usług odpowiadających zakresowi działalności Zakładu na rzecz podmiotów zewnętrznych.

§ 9. 1. W Zakładzie nie planuje się nadwyżki środków obrotowych.

2. W przypadku wystąpienia faktycznej nadwyżki środków obrotowych ustalonej za rok, w którym powstała nadwyżka podlega ona wpłacie do budżetu Gminy Krosno Odrzańskie w terminie do 30 czerwca roku następnego z zastrzeżeniem, że zwalnia się Zakład z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Krosno Odrzańskie pod warunkiem, że środki te zostaną przeznaczone na zakup środków trwałych, wyposażenia oraz na bieżące funkcjonowanie Zakładu.

§ 10. 1. Rozliczanie podatku od towarów i usług Zakładu następuje wspólnie z Gminą Krosno Odrzańskie.

 

 

2. Zakład otrzymuje z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług, w kwocie równej nadwyżce podatku naliczonego związanego z działalnością Zakładu nad podatkiem należnym związanym z działalnością Zakładu.

3. Przekazanie z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, z którego wynika, że kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego.

§ 11. Zakład prowadzi rachunkowość według wymogów określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i przepisach wykonawczych oraz sporządza według zasad w nich wskazanych sprawozdania finansowe i budżetowe.

§ 12. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Gminy Krosno Odrzańskie przeprowadza Skarbnik Gminy.

Rozdział 4.

Mienie Zakładu

§ 13. 1. Mienie Zakładu jest mieniem Gminy Krosno Odrzańskie.

2.  Zakład zarządza, administruje i korzysta z majątku przekazanego przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz z nabytego z własnych środków finansowych w granicach wynikających z własności praw i rzeczy.

3.  Obowiązkiem Zakładu jest prawidłowe gospodarowanie mieniem będącym w jego dyspozycji oraz ochrona tego mienia.

4.  Zakład w ramach zatwierdzonego planu finansowego nabywa i zbywa środki stanowiące jego mienie.

Rozdział 5.

System kontroli wewnętrznej

§ 14. 1. W Zakładzie działa zorganizowany system kontroli wewnętrznej sprawdzający celowość, gospodarność, rzetelność i legalność podejmowanych działań.

2.  System   kontroli   obejmuje   kontrolę   funkcjonalną  i instytucjonalną  na    zasadach   określonych w szczegółowym regulaminie kontroli wewnętrznej, ustalonym przez Dyrektora.

3.  Ogólny nadzór nad działalnością systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Dyrektor, który odpowiada za jego zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie.

Rozdział 6.

Nadzór nad Zakładem

§ 15. Kontroli   działalności   Zakładu   może   dokonywać   Rada    Miejska   w Krośnie   Odrzańskim, w szczególności poprzez Komisję Rewizyjną.

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

§ 16. Traci moc uchwała nr XLII/361/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017r., poz. 2581) w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszka- niowej w Krośnie Odrzańskim.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Tomasz Rogowski

Pobierz oryginał

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF