Zakres Działalności

ZGKiM

Prowadzi działalność w zakresie:

Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Krosno Odrzańskie polegającą na realizacji zadań własnych gminy.

Zakład może w ramach zawartych porozumień i indywidualnych umów prowadzić współpracę z innymi gminami w zakresie objętym przedmiotem swego działania.
Przedmiotem działania Zakładu jest zaspakajanie potrzeb w zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i gospodarowanie lokalami użytkowymi na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie, w tym:

 1. w zakresie gospodarki komunalnej Zakład:
  a) zagospodarowuje i utrzymuje przekazane w administrację komunalne nieruchomości gruntowe;
  b) buduje, utrzymuje i konserwuje komunalne tereny zielone, parki, zieleń osiedlową, przyuliczną;
  c) zarządza utrzymaniem czystości ulic, dróg gminnych, placów i ciągów pieszych;
  d) realizuje inne zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie działania;
  e) utrzymuje, konserwuje i obsługuje cmentarz komunalny oraz grobownictwo wojenne;
 2. w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi Zakład:
  a) administruje i zarządza budynkami stanowiącymi własność gminy Krosno Odrzańskie i wspólnot mieszkaniowych, które
  powierzyły mu to zadanie;
  b) reprezentuje Gminę Krosno Odrzańskie jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych;
  c) administruje komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi, przyległymi
  do administrowanych i zarządzanych nieruchomości budynkowych;
  d) prowadzi bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje w przekazanym w zarząd
  i administrację powierzonym mieniu komunalnym i wspólnot mieszkaniowych;
  e) prowadzi rozliczanie i windykację czynszów i opłat niezależnych od Gminy Krosno Odrzańskie oraz należności z tytułu
  kosztów zarządu;
  f) reprezentuje Gminę Krosno Odrzańskie jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.
Podstawa prawna

ZGKiM prowadzi działalność na podstawie uchwały 

Pierwsza strona uchwały