ZAPYTANIE OFERTOWE

– zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie 2021/2022 roku

W związku z potrzebą zaopatrzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w materiały budowlane zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130000 zł.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

NIP: 926-10-00-601

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów budowlanych w 2021/2022 roku do ZGKiM w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1. do niniejszego zapytania.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia

Materiały budowlane kupowane będą zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Materiały budowlane muszą być dostępne w sklepach, hurtowniach zlokalizowanych na terenie miasta Krosno Odrzańskie.

Materiały winny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty, przedstawiona cena winna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz obejmować wszystkie koszty z realizacją przedmiotu zamówienia.

Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.

Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zamierza dokonać zamówienia na szacunkową kwotę ok. 100.000,00 brutto w ramach kwoty umownej ZGKiM zastrzega zmiany w rodzajach asortymentu zamówienia materiałów budowlanych określonych w załączniku, który stanowi orientacyjne zestawienie zamówionych materiałów.

Termin wykonania zamówienia do 31.01.2022 r.

Ofertę cenową należy złożyć do 03.02.2021 r. do godziny 12.00, pokój nr 10 (sekretariat), ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie.

Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: „ Oferta na zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie w 2021/2022 roku”.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Papierowski, tel. 68 383 5185.Krosno Odrzańskie, 27.01.2021 r.

STAN WODOMIERZY

Drodzy Mieszkańcy uprzejmie prosimy osoby ,które jeszcze nie podały odczytu wodomierzy lokalowych o PILNE PODANIE STANU WODOMIERZY !!!!

telefon: 68 383 5185 numer wewnętrzny: 3

Zmiana godzin pracy

Uwaga, zmiana godzin pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w dniu 31 grudnia 2020 (czwartek) Zakład będzie otwarty do godz. 13:00.

Kasa będzie czynna do godz. 10:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Życzenia świąteczne

W wigilię pracujemy krócej

W dniu 24.12.2020r. (tj. czwartek – Wigilia) Zakład będzie czynny w
godzinach od 7.00 do 13.00.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Słubickiej 18 w Krośnie Odrzańskim z wyłączeniem elewacji frontowej wraz ze zmianą pokrycia dachowego.

 1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim w, ul. Słubicka 18.
 2. Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja- kolorystyka elewacji budynku zgodnie z wydaną na tą okoliczność Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN.5142.29.2020 (mKOd) z dnia 17-06-2020 r., zgodnie z Projektem budowlanym opracowanym przez ARCHEMIS Zielona Góra, ul. Gajowa 31  oraz projektem budowalnym zmiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym(ww. dokumenty zostały załączone do SIWZ).
 3. Termin wykonania zamówienia:6 miesięcy od daty podpisania umowy.
 4. Warunki płatności:-Przelewem w ciągu 14 dni od daty odbioru robót oraz dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót
 5. Termin i miejsce składania ofert: Niezależnie od sposobu dostarczenia oferty (w formie papierowej lub elektronicznie) oferta musi zostać dostarczona najpóźniej do 11 grudnia 2020 r. do godz. 1500 do biura zarządcy nieruchomości (sekretariat@zgkim-krosno.pl) , 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23.
 6. Oferta: Pisemnie przy użyciu nośnika nie ulegającego usunięcia bez pozostawienia śladów. Oferta w formie papierowej powinna być złożona  zamawiającemu w zaklejonej kopercie z napisem „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Słubickiej 18 w Krośnie Odrzańskim z wyłączeniem elewacji frontowej wraz ze  zmiana pokrycia dachowego”  oraz nazwą i dokładnym adresem, numerami telefonów oferenta.
 7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert posiłkując się dokonaną wizją lokalną. Projektami budowlanymi i Decyzją LWKZ.
 8. Otwarcie ofert:
  ·  W dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 1200 w siedzibie zarządcy nieruchomości Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23.

9. Termin i miejsce zawarcia umowy:

 • Umowa zostanie zawarta w siedzibie zarządcy nieruchomości po otrzymaniu kredytu z banku.

Załączniki

UWAGA !!!

Szanowni Państwo,
wobec  narastającego zagrożenia epidemiologicznego informujemy,

że wstrzymujemy bezpośrednią obsługę  petentów przez Zakład.

Ograniczenie nie dotyczy obsługi i organizacji ceremonii pogrzebowych.

Cel jest jeden – zminimalizowanie zagrożenia zarażenia koronawirusem naszych pracowników.

Wszelkie sprawy prosimy wyjaśniać i uzgadniać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Nr tel.: 68 383 5412,  68 383 5185

adres e-mail: sekretariat@zgkim-krosno.plabm@zgkim-krosno.pl 

Wszelkie wpłaty można dokonywać w dowolny sposób na rachunek bankowy nr:

Santander Bank Polska S.A.

61 1090 1551 0000 0000 5500 0140.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Dziś zapadła decyzja o zamknięciu cmentarzy w dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada

Dziś przed godz. 16:00 na konferencji Premier RP Mateusz Morawiecki poinformował, że od jutra do poniedziałku włącznie cmentarze w całej Polsce zostaną ZAMKNIĘTE !!!

https://www.gov.pl/web/koronawirus/epidemia-koronawirusa-przybiera-na-sile-dlatego-zamykamy-cmentarze-na-wszystkich-swietych

Przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej – 76,64m2, przy ul. Pocztowej 18/1w Krośnie Odrzańskim

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej – 76,64m2, przy ul. Pocztowej 18/1w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na działalność handlowo usługową na czas nieoznaczony z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia. Cena wywoławcza czynszu za wynajem wynosi za 1 m² – 3,42 zł netto Stawka wynegocjowana w przetargu nie obejmuje innych świadczeń (podatku VAT, nieczystości stałych, wody, kanalizacji, energii elektrycznej), za które pobierane będą dodatkowe opłaty. Warunki i zasady przetargu:
1. Oferent doręcza do Sekretariatu Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ofertę w zamkniętej kopercie – z napisem „Oferta na najem lokalu użytkowego w Krośnie Odrzańskim pod adresem….”, wraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą Oferenta oraz miejscem jego zamieszkania lub siedziby).
2. Znajdująca się wewnątrz koperty oferta powinna zawierać również:
a) imię i nazwisko lub nazwę Oferenta oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę,
b) adres lokalu użytkowego będącego przedmiotem oferty,
c) oferowaną branżą lub rodzajem działalności przewidzianej
do prowadzenia w lokalu,
d) jednocześnie zaoferowaną cenę netto- miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 pow. użytkowej lokalu
e) podpis i ewentualnie pieczęć oferenta,
f) oświadczenie, iż akceptuje warunki przetargu zamieszczone w ogłoszeniu przetargu.
3. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej do dnia 20 listopada 2020 r. do godz. 1500
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2020 r. o godz.1000 ,
w siedzibie ZGKiM w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23 I piętro pokój nr 11.
5. ZGKiM zastrzega sobie prawo:a) wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn,b) w przypadku zaoferowania przez Oferentów identycznych stawek czynszowych- zorganizowania dodatkowego (ustnego), ograniczonego przetargu wyłącznie pomiędzy tymi Oferentami,
a jeśli w przetargu ustnym nie dojdzie do postąpienia, ZGKiM samodzielnie wybierze oferenta, którego oferta zostanie przyjęta.
6. W przetargu nie może brać udział podmiot zalegający z jakimkolwiek płatnościami Gminie Krosno Odrzańskie, a także podmioty figurujące
w rejestrach gospodarczych itp.,
7. Zwycięzca przetargu (najemca) uiszczać będzie czynsz najmu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty za wodę, odprowadzenie ścieków, ewentualnie inne świadczenia do tych lokali. Umowę na wywóz odpadów komunalnych z lokalu zwycięzca przetargu zawrze samodzielnie
z podmiotem uprawnionym.
8. Nakłady konieczne lub ulepszenia w lokalu poczynione przez przyszłego najemcę dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od Wynajmującego zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu lub sposób rozliczenia tych nakładów.
9. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie pod rygorem odstąpienia przez Organizatora przetargu od zawarcia umowy najmu wskazania rodzaju działalności gospodarczej wg. PKD, która będzie prowadzona
w lokalu zgodnie z przeznaczeniem lokalu określonym w Ogłoszeniu. Zobowiązany będzie również do złożenia we wskazanym przez ZGKiM terminie w przypadku osób fizycznych aktualnego na dzień złożenia wydruku z CEIDG, kopii umowy spółki cywilnej (o ile została zawarta)
a w przypadku osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji w krajowym rejestrze sądowym- wydruk z tego rejestru. Zobowiązany będzie do złożenia przed zawarciem umowy najmu zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu zobowiązań podatkowych oraz o nie zaleganiu w składkach ZUS.
10. Zawiadomienie o wygranym przetargu jest jednocześnie dokumentem stanowiącym podstawę do zawarcia umowy najmu w terminie określonym zawiadomieniem.
11. Wymieniony w ogłoszeniu lokal można oglądać do dnia 20 listopada 2020 r. włącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu w ZGKiM pod numerem telefonu 68-383-54-12
12. Podane w niniejszym Ogłoszeniu stawki- ceny wywoławcze ustalono
w oparciu o Zarządzenie Nr. 31/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie „ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie”.
13. Umowa najmu lokalu z oferentem, który wygrał przetarg podpisana zostanie umowa nie później niż w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Umowa najmu lokalu zawarta zostanie na czas nieznaczony.

UWAGA !!!

Szanowni Państwo,
obecny czas, to okres w dalszym ciągu dużego zagrożenia epidemiologicznego.

Z dniem 19 października 2020r. wprowadzamy ograniczony zakres bezpośredniej obsługi interesantów .

Obsługa będzie możliwa z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
z pracownikiem Zakładu miejsca, czasu i tematu spotkania.

Sytuacja w dalszym ciągu jest nadzwyczajna i zgodnie z zaleceniami właściwych służb wprowadzone są szczególne środki ostrożności, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Cel jest jeden – zminimalizowanie ryzyka zarażenia koronawirusem.


Można się z nami kontaktować telefonicznie:
68 383 5412 lub  68 383 5185,

lub numerami służbowymi do:

– głównego księgowego                                      – 518 182 462,

– kierownika ABM                                               – 607 065 827,

– kierownika Działu Usług Komunalnych            – 518 822 848,

– z-cy kierownika Działu Usług Komunalnych    – 697 690 432.

oraz przez pocztę e-mail: sekretariat@zgkim-krosno.pl

                                         abm@zgkim-krosno.pl 

Wszelkie wpłaty można dokonywać w dowolny sposób na rachunek bankowy nr:

Santander Bank Polska S.A.

61 1090 1551 0000 0000 5500 0140.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 • Ta strona używa pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane do zapewnienia poprawnego działania strony. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki dot. przechowywania plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze.