10 MAJA DZIEŃ PRACOWNIKA KOMUNALNEGO

Zapytanie ofertowe

Remont dachu – bez ocieplenia budynku mieszkalnego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Na remont dachu – bez ocieplenia budynku mieszkalnego

 przy ul. Wojska Polskiego 32 w Krośnie Odrzańskim

specyfikacja

 1. Zamawiający:
 2. Wspólnota Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim w, ul. Wojska Polskiego 32.
 3. Przedmiot zamówienia:
 4. Remont dachu- bez ocieplenia -zgodnie z wydaną na tą okoliczność Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN.5142.93.2020 (mKOd) z dnia 10-02-2021 r., zgodnie z Projektem budowlanym opracowanym przez LCT Przemysław Błoch
 5. Termin wykonania zamówienia:
 6. 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
 7. Warunki płatności:
 8. Przelewem w ciągu 14 dni od daty odbioru robót
 9. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót
 10. Termin i miejsce składania ofert:
 11. Niezależnie od sposobu dostarczenia oferty (w formie papierowej lub elektronicznie) oferta musi zostać dostarczona najpóźniej do 30 kwietnia 2021r. do godz. 1500 do biura zarządcy nieruchomości (sekretariat@zgkim-krosno.pl) , 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23.
 12. Oferta:
 13. Pisemnie przy użyciu nośnika nie ulegającego usunięcia bez pozostawienia śladów,

Oferta w formie papierowej powinna być złożona  zamawiającemu w zaklejonej kopercie z napisem „remont dachu – bez ocieplenia budynku mieszkalnego  przy ul. Wojska Polskiego 32 w Krośnie Odrzańskim”  oraz nazwą i dokładnym adresem, numerami telefonów oferenta.

 • Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert posiłkując się dokonaną wizją lokalną. Projektami budowlanymi i Decyzją LWKZ.
 • Otwarcie ofert:
 • W dniu 04 maja 2021 r. o godz. 1300 w siedzibie zarządcy nieruchomości Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23.

9. Termin i miejsce zawarcia umowy:

 • Umowa zostanie zawarta w siedzibie zarządcy nieruchomości po otrzymania kredytu z banku.

Życzenia świąteczne

ZAPYTANIE OFERTOWE

– zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie 2021/2022 roku

W związku z potrzebą zaopatrzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w materiały budowlane zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130000 zł.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

NIP: 926-10-00-601

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów budowlanych w 2021/2022 roku do ZGKiM w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1. do niniejszego zapytania.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia

Materiały budowlane kupowane będą zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Materiały budowlane muszą być dostępne w sklepach, hurtowniach zlokalizowanych na terenie miasta Krosno Odrzańskie.

Materiały winny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty, przedstawiona cena winna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz obejmować wszystkie koszty z realizacją przedmiotu zamówienia.

Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.

Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zamierza dokonać zamówienia na szacunkową kwotę ok. 100.000,00 brutto w ramach kwoty umownej ZGKiM zastrzega zmiany w rodzajach asortymentu zamówienia materiałów budowlanych określonych w załączniku, który stanowi orientacyjne zestawienie zamówionych materiałów.

Termin wykonania zamówienia do 31.01.2022 r.

Ofertę cenową należy złożyć do 03.02.2021 r. do godziny 12.00, pokój nr 10 (sekretariat), ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie.

Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: „ Oferta na zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie w 2021/2022 roku”.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Papierowski, tel. 68 383 5185.Krosno Odrzańskie, 27.01.2021 r.

STAN WODOMIERZY

Drodzy Mieszkańcy uprzejmie prosimy osoby ,które jeszcze nie podały odczytu wodomierzy lokalowych o PILNE PODANIE STANU WODOMIERZY !!!!

telefon: 68 383 5185 numer wewnętrzny: 3

Zmiana godzin pracy

Uwaga, zmiana godzin pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w dniu 31 grudnia 2020 (czwartek) Zakład będzie otwarty do godz. 13:00.

Kasa będzie czynna do godz. 10:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Życzenia świąteczne

W wigilię pracujemy krócej

W dniu 24.12.2020r. (tj. czwartek – Wigilia) Zakład będzie czynny w
godzinach od 7.00 do 13.00.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Słubickiej 18 w Krośnie Odrzańskim z wyłączeniem elewacji frontowej wraz ze zmianą pokrycia dachowego.

 1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim w, ul. Słubicka 18.
 2. Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja- kolorystyka elewacji budynku zgodnie z wydaną na tą okoliczność Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN.5142.29.2020 (mKOd) z dnia 17-06-2020 r., zgodnie z Projektem budowlanym opracowanym przez ARCHEMIS Zielona Góra, ul. Gajowa 31  oraz projektem budowalnym zmiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym(ww. dokumenty zostały załączone do SIWZ).
 3. Termin wykonania zamówienia:6 miesięcy od daty podpisania umowy.
 4. Warunki płatności:-Przelewem w ciągu 14 dni od daty odbioru robót oraz dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót
 5. Termin i miejsce składania ofert: Niezależnie od sposobu dostarczenia oferty (w formie papierowej lub elektronicznie) oferta musi zostać dostarczona najpóźniej do 11 grudnia 2020 r. do godz. 1500 do biura zarządcy nieruchomości (sekretariat@zgkim-krosno.pl) , 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23.
 6. Oferta: Pisemnie przy użyciu nośnika nie ulegającego usunięcia bez pozostawienia śladów. Oferta w formie papierowej powinna być złożona  zamawiającemu w zaklejonej kopercie z napisem „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Słubickiej 18 w Krośnie Odrzańskim z wyłączeniem elewacji frontowej wraz ze  zmiana pokrycia dachowego”  oraz nazwą i dokładnym adresem, numerami telefonów oferenta.
 7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert posiłkując się dokonaną wizją lokalną. Projektami budowlanymi i Decyzją LWKZ.
 8. Otwarcie ofert:
  ·  W dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 1200 w siedzibie zarządcy nieruchomości Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23.

9. Termin i miejsce zawarcia umowy:

 • Umowa zostanie zawarta w siedzibie zarządcy nieruchomości po otrzymaniu kredytu z banku.

Załączniki

UWAGA !!!

Szanowni Państwo,
wobec  narastającego zagrożenia epidemiologicznego informujemy,

że wstrzymujemy bezpośrednią obsługę  petentów przez Zakład.

Ograniczenie nie dotyczy obsługi i organizacji ceremonii pogrzebowych.

Cel jest jeden – zminimalizowanie zagrożenia zarażenia koronawirusem naszych pracowników.

Wszelkie sprawy prosimy wyjaśniać i uzgadniać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Nr tel.: 68 383 5412,  68 383 5185

adres e-mail: sekretariat@zgkim-krosno.plabm@zgkim-krosno.pl 

Wszelkie wpłaty można dokonywać w dowolny sposób na rachunek bankowy nr:

Santander Bank Polska S.A.

61 1090 1551 0000 0000 5500 0140.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 • Ta strona używa pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane do zapewnienia poprawnego działania strony. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki dot. przechowywania plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze.