Remont dachu – bez ocieplenia budynku mieszkalnego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Na remont dachu – bez ocieplenia budynku mieszkalnego

 przy ul. Wojska Polskiego 32 w Krośnie Odrzańskim

specyfikacja

 1. Zamawiający:
 2. Wspólnota Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim w, ul. Wojska Polskiego 32.
 3. Przedmiot zamówienia:
 4. Remont dachu- bez ocieplenia -zgodnie z wydaną na tą okoliczność Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN.5142.93.2020 (mKOd) z dnia 10-02-2021 r., zgodnie z Projektem budowlanym opracowanym przez LCT Przemysław Błoch
 5. Termin wykonania zamówienia:
 6. 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
 7. Warunki płatności:
 8. Przelewem w ciągu 14 dni od daty odbioru robót
 9. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót
 10. Termin i miejsce składania ofert:
 11. Niezależnie od sposobu dostarczenia oferty (w formie papierowej lub elektronicznie) oferta musi zostać dostarczona najpóźniej do 30 kwietnia 2021r. do godz. 1500 do biura zarządcy nieruchomości (sekretariat@zgkim-krosno.pl) , 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23.
 12. Oferta:
 13. Pisemnie przy użyciu nośnika nie ulegającego usunięcia bez pozostawienia śladów,

Oferta w formie papierowej powinna być złożona  zamawiającemu w zaklejonej kopercie z napisem „remont dachu – bez ocieplenia budynku mieszkalnego  przy ul. Wojska Polskiego 32 w Krośnie Odrzańskim”  oraz nazwą i dokładnym adresem, numerami telefonów oferenta.

 • Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert posiłkując się dokonaną wizją lokalną. Projektami budowlanymi i Decyzją LWKZ.
 • Otwarcie ofert:
 • W dniu 04 maja 2021 r. o godz. 1300 w siedzibie zarządcy nieruchomości Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23.

9. Termin i miejsce zawarcia umowy:

 • Umowa zostanie zawarta w siedzibie zarządcy nieruchomości po otrzymania kredytu z banku.