Krosno Odrzańskie, 10.06.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE TRWAŁEJ ZABUDOWY GRANITOWEJ  10 SZTUK GROBÓW URNOWYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zaprasza  do złożenia oferty cenowej na zakup i montaż nagrobków pod urny.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

ul. Wiejska 23

66-600 Krosno Odrzańskie

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 10 sztuk z trwałej zabudowy granitowej grobów urnowych ziemnych o wymiarach elementów 82 cm x 100 cm z granitu jasnego-Strzegom polerowanego oraz skośnej tablicy napisowej z granitu czarnego nero absoluto polerownego o wymiarach 60 cm x 80 cm . Płyta napisowa ma być zamontowana na  dwóch stopniach z granitu jasny Strzegom  (pierwszy o wysokości około 10-12 cm drugi na około 20 cm wykonany również

 z granitu o grubości 5 cm ) Grubość płyt co najmniej 5 cm.

 • Wymiar niszy urnowej zamontowanej w ziemi  po ścianie zewnętrznej

80 cm x 80 cm. 

 • Montaż na podsypce betonowej. Mocowanie elementów granitowych

z materiałów przeznaczonych do montażu granitów oraz na kotwach mocujących.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

60 dni od podpisania umowy

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez Oferenta.

 • Oferent ma sporządzić ofertę podając ceny netto oraz brutto .
 • MIIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zgkim-krosno.pl, faksem na nr 683835185, 683835412,  poczty tradycyjnej lub też dostarczone osobiście na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie do dnia 14.06.2024 roku do godz. 10:00.

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

         O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów   telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • DODATKOWE INFORMACJE

         Dodatkowych informacji udziela Kornelia Rymaszewska  pod numerem telefonu 683835185, 516-551-989  oraz adresem e-mail:

         k.rymaszewska@zgkim-krosno.pl