Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie:

„Wymiana urządzeń w istniejącej kotłowni gazowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23, 66-600 Krosno Odrzańskie”

1. Opis zamówienia:
Wymiana urządzeń w istniejącej kotłowni gazowej.

2. Wymagany termin realizacji:
31.10.2023r.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena 100 %

4. Zamawiający zaprasza Wykonawców w formie zapytania ofertowego, do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, oraz przeprowadzenie czynności odbiorowych jak niżej;

1) Demontaż istniejących urządzeń technologicznych kotłowni gazowej z kotłami typu TORUS 2 x 165 kW, wraz z przewodami spalinowymi, armaturą odcinającą, regulacyjną oraz aparaturą kontrolno-pomiarową, itp.

2)  Montaż urządzeń technologicznych kotłowni gazowej centralnego ogrzewania, armatury odcinającej i regulacyjnej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem budowlanym (do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w tym między innymi;

a) kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania 2×80 kW, wraz z regulacją pogodową,

b) sprzęgło hydrauliczne,

c) system odprowadzania spalin dwuścienny,

d) zawór trójdrogowy,

e) pompyobiegowa c.o. oraz kotłów gazowych (wyposażenie dodatkowe kotła),

f) odmulacz opadowy, filtr siatkowy,

g) zawory odcinające gaz i instalację c.o. oraz zwrotne,

h) stacja zmiękczania wody,

i) przeponowe naczynia wzbiorcze instalacji c.o. oraz kotłów gazowych,

j) neutralizator skroplin,

k) szafkę gazową z zaworem bezpieczeństwa MAG, moduł sterujący i detektor,

l) wentylację nawiewną,

m) rozdzielacze c.o. wraz z armaturą oraz bufor gazu,

n) rury, termometry, manometry, czujniki temperatury, regulatory, odpowietrzniki automatyczne, wodomierz, membranowe zawory bezpieczeństwa, zawór napełniający z manometrem 0-0,4 bar, węże przyłączeniowe, itp.

3) Drobne roboty budowlane jak np.: rozkucia i przebicia oraz zamurowania elementów budowlanych, malarskie pomieszczenia kotłowni oraz przeciwkorozyjne rur, izolacje termiczne elementów instalacyjnych, przepusty ppoż., elektryczne, itp.

4) Przeprowadzenie wymaganych stosownymi przepisami czynności odbiorowych, między innymi takich jak: próby szczelności, pomiary serwisowe, odbiory kominiarskie, pomiary elektryczne, (zgłoszenie do UDT – jeśli dotyczy), rozruch kotłowni, itp.

5) Dokonać zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej w Krośnie Odrzańskim, zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych, polegających na remoncie istniejącej gazowej kotłowni c.o.: – jeśli zajdzie taka konieczność uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę(instalacja gazowa) oraz zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Poświadczone kserokopie złożonych we właściwym organie dokumentów, przekazać należy niezwłocznie Zamawiającemu.

6) Przeprowadzić okresową kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z 2022 r. poz. 2206). 

Roboty remontowe kotłowni c.o. prowadzić pod nadzorem osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, legitymujących się;

1) uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne oraz wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności, o których mowa
w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz art. 12 ust. 7, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r.
(Dz. U. poz. 682),

2) świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci na stanowisku eksploatacji oraz dozoru, w zakresie co najmniej;

a) grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;

– o napięciu znamionowymnie wyższym niż 1 kV,

– aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji,

b)  grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, w zakresie co najmniej;

– kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,

– sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW,

– aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji,

c) grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe, w zakresie co najmniej;

– urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,

– aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji: –
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392).

Okresowej kontroli w zakresie systemu ogrzewania, dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW, dokonać może wyłącznie osoba posiadająca;

1) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub

2) kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych, oraz

3) wpisana w Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego: – o których mowa w rozdziale 3 Zasady kontroli systemu ogrzewania
i systemu klimatyzacji w budynkach, oraz w rozdziale 4 Zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z 2022 r. poz. 2206).         

5. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną,

6. Opis sposobu sporządzania oferty:
• należy składać w terminie do dnia 21.09.2023r. do godziny 12.00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego) na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23
66-600 Krosno Odrzańskie
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu)
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj.:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

7. Informacje dodatkowe
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

8. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:
• Jan Kostura, tel. 68 383 5185

9. Projekt zagospodarowania do wglądu dostępny w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej