„Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na rok 2024”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w łącznej ilości ok.17.000 litrów, w tym:

 • Olej napędowy ON – ok. 13.000 litrów,
 • Benzyna bezołowiowa – ok. 4.000 litrów.

Wskazane ilości poszczególnych paliw stanowią wartość orientacyjną i nie są dla Zamawiającego obligatoryjne oraz mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Wymagane warunki:

 1. Dostęp do paliw na stacji lub stacjach na terenie miasta Krosno Odrzańskie należących do Wykonawcy
 2. Dostawca musi posiadać w ciągłej sprzedaży wymagany przez Zamawiającego asortyment paliw.
 3. Termin płatności za zakupione paliwo na rachunek bankowy Sprzedającego wynosi 14 dni wszystkich kalendarzowych od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu.
 4. Zakup paliw będzie się odbywał zgodnie z istniejącymi cenami na dystrybutorze w momencie tankowania pomniejszony o stały upust w % (podany w ofercie)
 5. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a dostawcą będą się odbywać w złotych polskich (PLN).
 6. Zakupy paliw będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań.
 7. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów oraz osób uprawnionych do zakupu paliwa będzie przekazany Dostawcy po zawarciu umowy.
 8. Dostawca obowiązany jest przedstawić dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego
 9. Na żądanie Zamawiającego, Dostawca dostarczy kopię aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy Prawo Energetyczne (DZ.U.z 2012 r., poz. 1059 z późn. Zm).

2. Wymagany termin realizacji:

Zakup i dostawa będą realizowane sukcesywnie w terminie:

od 1.01.2024 do 31.12.2024 r.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100 %

4. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 • Formularz oferty według załączonego wzoru

5. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

 • Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 • Cena przedstawiona w ofercie, powinna być ceną „średnią” 1 litra paliwa z 3 kolejnych dni w okresie od 06.12.2023 r. do 08.12.2023 r.(włącznie) pomniejszona o przyznany upust.

6. Opis sposobu sporządzania oferty

 • Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia 13.12.2023 r. do godziny 12.00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego) na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

ul. Wiejska 23

66-600 Krosno Odrzańskie

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej następujący sposób:

Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na rok 2024”

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj.:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

7. Informacje dodatkowe

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

8. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

 • Marcin Papierowski, tel. 68/3835185 e-mail: m.papierowski@zgkim-krosno.pl

9. Załączniki:

Zał_1. Formularz oferty