Podsumowanie treści

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie:

„Wymiana poziomej instalacji centralnego ogrzewania na zewnątrz budynku w kanałach instalacyjnych od kotłowni do warsztatu oraz biur w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23, 66-600 Krosno Odrzańskie”
1. Opis zamówienia:
Wymiana poziomej instalacji centralnego ogrzewania na zewnątrz budynku w kanałach instalacyjnych od kotłowni do warsztatu oraz biur.
2. Wymagany termin realizacji:
do 30.09.2023 r.
3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena 100 %
4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wykonanie następujących prac :
• rozkucie posadzek w pomieszczeniach,
• demontaż instalacji centralnego ogrzewania,
• montaż rur delta pex preizolowanych podwójnych 70 metrów,
• przyłączenie instalacji do istniejących rur,
• montaż zaworów odcinających kulowych,
• sprawdzenie szczelności instalacji,
• zabetonowanie posadzki,
• roboty ogólnobudowlane,

5. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną,
6. Opis sposobu sporządzania oferty:
• należy składać w terminie do dnia 12.07.2023 r. do godziny 12.00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego) na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23
66-600 Krosno Odrzańskie
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu)
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj.:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie
7. Informacje dodatkowe
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
8. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:
• Dyrektor Rafał Sujak, tel. 68 383 5185
• Weronika Jerczyńska, tel. 68 383 5185, e-mail : sekretariat@zgkim-krosno.pl

Wymiana poziomej instalacji centralnego ogrzewania na zewnątrz budynku w kanałach instalacyjnych od kotłowni do warsztatu oraz biur