Ogłoszenie: referent ds. mieszkaniowych

Miejsce pracy: ZGKiM w Krośnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: ADMINISTRACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Data udostępnienia: 2023-09-14

Ogłoszono dnia: 2023-09-14 przez Michał Jędro

Termin składania dokumentów: 2023-09-25 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2023

Zlecający: Dyrektor ZGKiM w Krośnie Odrzańskim

Szczegóły Wyniki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Wykształcenie minimum średnie.
 5. Biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office,
 6. Znajomość ustaw, w szczególności: Kodeks postępowania administracyjnego (wraz z aktami wykonawczymi), ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (wraz z aktami wykonawczymi), ustawy o własności lokali, Kodeksu cywilnego (w zakresie dotyczącym nieruchomości i praw do nieruchomości), ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

b. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowana znajomość zagadnień technicznych związanych z utrzymaniem i eksploatacja budynków i mieszkań,
 2. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach w administracji publicznej,
 3. Wysoka kultura osobista,
 4. Umiejętności: analitycznego myślenia planowania i organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, staranność, samodzielność oraz obowiązkowość.
 5. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku referenta ds. mieszkaniowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Rejestracja nowych wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie dokumentacji właścicieli, obsługa systemu komputerowego.
 2. Zawieranie umów o administrowanie lub zarządzanie wspólnotą mieszkaniową z właścicielami.
 3. Naliczanie i drukowanie not za część gminną.
 4. Naliczanie opłat za lokale i lokale użytkowe dla właścicieli w administrowanych wspólnotach mieszkaniowych.
 5. Realizacja płatności wspólnot mieszkaniowych w systemie bankowości elektronicznej.
 6. Monitoring wizytowy w zakresie administrowania wspólnot mieszkaniowych.
 7. Prowadzenie ewidencji lokali wspólnot mieszkaniowych.
 8. Przyjmowanie zgłoszeń o usterkach technicznych w administrowanych przez ZGKiM budynkach i lokalach oraz przekazywanie informacji do działu usług komunalnych.
 9. Przygotowywanie korespondencji wychodzącej z zakresu administracji wspólnot mieszkaniowych.
 10. Przygotowanie dokumentacji oraz udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych.
 11. Wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu finansowego.
 12. Wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych.
 13. Obsługa rachunków bankowych wspólnot w zakresie bieżącego funkcjonowania.
 14. Wykonywanie dodatkowych czynności na polecenie bezpośredniego przełożonego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

stanowisko urzędnicze, administracyjno–biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz., praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dodatkowe uprawnienia, zaświadczenia o szkoleniach – kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

“Wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wiejska 23, 66-600 Krosna Odrzańskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, s. 1)”.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru nie zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające niepodpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2023-09-25 15:00:00

b. Sposób:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23 pokój nr 10 lub drogą pocztową do dnia 25 września 2023 roku do godz. 15.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Zakładu. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko referenta ds.  mieszkaniowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim”.

Nabór odbędzie się zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530) oraz regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.

c. Miejsce:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim,
ul. Wiejska 23 pokój nr 10.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje   dodatkowe   o   naborze   można   uzyskać   w    Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Michał Jędro – główny specjalista ds. kadrowo-płacowych, telefon kontaktowy 68 383 5412, 68 383 5185 w. 7