Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. czynny krócej.

Informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim będzie czynny do godziny 13:00, KASA czynna będzie do godz. 11:00.


Za ewentualne niedogodności związane z krótszym czasem pracy przepraszamy.

Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

Paliwo 2019 r.

„Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim”

 1. 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w łącznej ilości ok.22.000 litrów, w tym:

 • Olej napędowy ON – ok. 16.000 litrów,
 • Benzyna bezołowiowa – ok. 6.000 litrów.

Wskazane ilości poszczególnych paliw stanowią wartość orientacyjną i nie są dla Zamawiającego obligatoryjne oraz mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Wymagane warunki:

 1. Dostęp do paliw na stacji lub stacjach na terenie miasta Krosno Odrzańskie należących do Wykonawcy 24 h na dobę (poniedziałek-niedziela)
 2. Dostawca musi posiadać w ciągłej sprzedaży wymagany przez Zamawiającego asortyment paliw.
 3. Termin płatności za zakupione paliwo na rachunek bankowy Sprzedającego wynosi 14 dni wszystkich kalendarzowych od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu.
 4. Zakup paliw będzie się odbywał zgodnie z istniejącymi cenami na dystrybutorze w momencie tankowania pomniejszony o stały upust w % (podany w ofercie)
 5. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a dostawcą będą się odbywać w złotych polskich (PLN).
 6. Zakupy paliw będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań.
 7. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów oraz osób uprawnionych do zakupu paliwa będzie przekazany Dostawcy po zawarciu umowy.
 8. Dostawca obowiązany jest przedstawić dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego
 9. Na żądanie Zamawiającego, Dostawca dostarczy kopię aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy Prawo Energetyczne (DZ.U.z 2012 r., poz. 1059 z późn. Zm).
 1. Wymagany termin realizacji:

Zakup i dostawa będą realizowane sukcesywnie w terminie:

od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.

 1. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100 %
 2. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 • Formularz oferty według załączonego wzoru
 1. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 • Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 • Cena przedstawiona w ofercie, powinna być ceną „średnią” 1 litra paliwa z 3 kolejnych dni w okresie od 12.12.2018 r. do 14.12.2018 r.(włącznie) pomniejszona o przyznany upust.
 1. Opis sposobu sporządzania oferty
 • Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia 18.12.2018 r. do godziny 14.00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego) na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

 1. Wiejska 23

66-600 Krosno Odrzańskie

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej następujący sposób:

„Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim”

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj.:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

 1. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie
 2. Informacje dodatkowe

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 1. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:
 • Marcin Papierowski, tel. 68/3835185 wew. 6
 1. Załączniki:

Zał_1. Załącznik

PŁACISZ REGULARNIE CZYNSZ ZA LOKALE KOMUNALNE – BĘDZIE NAGRODA !!!

PŁACISZ REGULARNIE CZYNSZ ZA LOKALE KOMUNALNE – BĘDZIE NAGRODA !!!

NADCHODZI ZIMA
A WRAZ Z NIĄ I ZAGROŻENIA

Okres zimowy charakteryzuje się między innymi tym, że wzrasta znacznie zagrożenie mieszkańców zwłaszcza posiadających lokale o niższym standardzie związane z tlenkiem węgla gazem, dymem oraz pożarem.
Aby temu zapobiec Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zakupił czujniki tlenku węgla, czujniki gazu oraz czujniki dymu.
Czujniki będą przekazywane tym najemcom lokali komunalnych, którzy wzorowo wywiązują się z płatności czynszowych i nie posiadają zaległości w opłatach. Dodatkowym kryterium będzie sytuacja materialna mieszkańców. Osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych będą w pierwszej kolejności zaopatrywane w czujniki w zależności od rodzaju występującego zagrożenia.

Wszystkich, którym zdarza się wnosić opłaty z opóźnieniem zachęcamy do regularnego dokonywania płatności – TO SIĘ OPŁACA !!!

Administracja Budynków Mieszkalnych – komunikat w sprawie nagłych awarii

Szanowni Mieszkańcy,

Najemcy lokali komunalnych, socjalnych

i Właściciele w administrowanych przez ZGKIM wspólnotach mieszkaniowych,

w przypadku nagłych i poważnych awarii w Państwa budynkach

po godzinie 15.00 i w weekend’y,

proszę o kontakt do kierownika ABM,

Beata Szorc tel. 607065827

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w Dziale Finansowo-Kadrowym: referent ds. administracyjnych.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

w Dziale Finansowo-Kadrowym:

referent ds. administracyjnych.

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz.1458 z późn. zm.) informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, do zatrudnienia na stanowisko: referenta ds. administracyjnych wybrana została:

Pani Ewelina Jakubczyk.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Ewelina Jakubczyk posiada kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, oraz niezbędne wykształcenie do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się szczegółową znajomością zagadnień dotyczących pracy w Zakładzie. Pretendentka wykazała, iż posiada cechy osobowe oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

Zbigniew Lubczyński

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Krośnie Odrzańskim

Nabór na stanowisko referenta ds. administracyjnych w Dziale Finansowo-Kadrowym

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

Akcja wyborcza – plakatowanie

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi informujemy,
że powierzchnie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Krosno Odrzańskie będą podzielone na dwie części, z których górna część jest udostępniona na umieszczanie wszelkich materiałów związanych z kampanią wyborczą poszczególnych komitetów.
W sprawie umieszczenia plakatów i obwieszczeń  komitety wyborcze winny
się kontaktować z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, tel. 068 383 5412 wew. 6.

W związku z panującymi upałami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim przypomina o przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania w czasie upałów.

W związku z panującymi upałami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim przypomina o przestrzeganiu  podstawowych zasad postępowania w czasie upałów.        

Przystosowanie domu lub mieszkania

 • utrzymywanie temperatury powietrza w pomieszczeniach do 32°C w dzień i do 24°C w nocy, odsłanianie i otwieranie okien w nocy i wcześnie rano, gdy na zewnątrz temperatura powietrza jest niższa,
 • zamykanie oraz zasłanianie okien zasłonami lub żaluzjami, również w klimatyzowanych pomieszczeniach,
 • wyłączanie – w miarę możliwości – sztucznego oświetlenia i urządzeń elektrycznych.

Chłodzenie i nawadnianie organizmu:●

 • branie częstych, chłodnych pryszniców lub kąpieli oraz stosowanie chłodnych okładów na ciało,
 • noszenie jasnych, lekkich, luźnych, bawełnianych lub lnianych ubrań oraz nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV,
 • noszenie wygodnego i przewiewnego obuwia,
 • picie dużej ilości wody,
 • unikanie spożywania napojów alkoholowych,
 • pożywanie chłodnych, lekko solonych potraw oraz owoców i warzyw o wysokiej zawartości potasu (pomidory, pomarańcze, sałaty, ogórki, marchew),
 • przechowywanie żywności, szczególnie łatwo psującej się, w warunkach chłodniczych,
 • utrzymywanie higieny osobistej.

Unikanie upału:

 

 • przebywanie w najchłodniejszych pomieszczeniach w domu,
 • unikanie forsownego wysiłku fizycznego,
 • unikanie wychodzenia na zewnątrz w czasie największych upałów, w szczególności między godziną 10:00 a 15:00,

 

 • spędzanie w miarę możliwości 2-3 godzin w chłodnym miejscu (np. w klimatyzowanych budynkach użyteczności publicznej),

 

 • stosowanie kosmetyków z wysokim filtrem UV,
 • nigdy nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach, nawet na chwilę.

 

Udzielanie pomocy:

jeśli w Twoim otoczeniu mieszkają osoby w podeszłym wieku, chore lub samotne – odwiedzaj je i w razie potrzeby udziel pomocy,

przechowywanie leków w temperaturze poniżej 25°C lub w lodówce (należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu),

w przypadku wystąpienia objawów, takich jak: zawroty głowy, nudności, przyspieszona akcja serca lub stan podgorączkowy, należy natychmiast udać się do chłodnego miejsca, zwilżyć twarz, ręce i nogi, a następnie zwrócić się o pomoc do najbliższego punktu opieki medycznej,

do osoby, która majaczy, ma drgawki, gorącą i suchą skórę, traci przytomność, niezwłocznie należy wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe,

podczas oczekiwania na przybycie lekarza lub pogotowia należy: przenieść osobę w chłodniejsze miejsce, ułożyć na plecach z nogami i miednicą uniesionymi wyżej niż tułów,

obniżać temperaturę ciała poprzez: przyłożenie zimnych okładów w okolice szyi, pach i pachwin; nieprzerwane wachlowanie; spryskiwanie skóry wodą o temperaturze 25-30°C, nie należy podawać żadnych leków,

osobę, która straciła przytomność, należy ułożyć na boku.

5 kroków-1

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZGKiM

Szanowni Państwo,

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, niniejszym informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie statutowej działalności Zakładu.

Administratorem danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, NIP: 9260001260, REGON: 970516095.

 

Administrator informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych
z prowadzeniem przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej działalności statutowej, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody;

2. podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

3. dane osobowe będą przechowywane przez Administratora, przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego od daty uzyskania danych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania na przykład z uwagi na wiążące umowy najmu lokalu komunalnego lub o administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami szczególnymi oraz na podstawie państwa zgody.

4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu dodanych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby i ich sprostowania;

5. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody i usuniecie danych może nastąpić po zakończeniu łączących Panią/Pana umów z administratorem i rozliczeniu wszelkich należności pieniężnych wobec administratora;

6. dane osobowe dotyczące Pani/Pana nie będą przekazywane podmiotom trzecim
o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji wiążących nas umów;

7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;

8. dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;

9. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej działalności statutowej.

 

Z poważaniem
DYREKTOR
Zbigniew Lubczyński

11.05.2018 r. (piątek) KASA Zakładu oraz Zakład czynny jest do godziny 13.30

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że dnia 11.05.2018 r. (piątek)

KASA Zakładu oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

czynny jest do godziny 13.30.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy w poniedziałek 14.05.2018 r. od godz. 7.00.