10 MAJA DZIEŃ PRACOWNIKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Z okazji 

DNIA PRACOWNIKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

składam wszystkim pracownikom najserdeczniejsze życzenia.

Dziękuję za trud i poświecenie , życzę, żeby w codziennej pracy towarzyszyła Wam satysfakcja z dobrze wykonywanych zadań, a także ludzkiej życzliwości mieszkańców naszej Gminy.

Dyrektor Zbigniew Lubczyński

Zlecenie wykonania kosztorysu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim jako administrator Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 10-12 w Krośnie Odrzańskim poszykuje osoby do wykonania kosztorysu inwestorskiego montażu wewnętrznej instalacji gazowej i C.O. na podstawie projektu budowlanego.

Kontakt do Beaty Szorc, kierownika ABM: tel. 607065827

Akcja wyborcza – plakatowanie

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019 informujemy,
że powierzchnie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Krosno Odrzańskie będą podzielone na dwie części, z których górna część jest udostępniona na umieszczanie wszelkich materiałów związanych z kampanią wyborczą poszczególnych komitetów.
W sprawie umieszczenia plakatów i obwieszczeń  komitety wyborcze winny
się kontaktować z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, tel. 068 383 5412 wew. 6.

Komunikat Burmistrza Krosna Odrzańskiego

UWAGA MIESZKAŃCY, PRZYPOMINAMY O WYWOZIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH. HARMONOGRAMY W LINKU PONIŻEJ:

http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl/kpwk/odpady/harmonogram-wywozu-odpadow/290-terminarz-wywozu-styczen-czerwiec-2019

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. czynny krócej.

Informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim będzie czynny do godziny 13:00, KASA czynna będzie do godz. 11:00.


Za ewentualne niedogodności związane z krótszym czasem pracy przepraszamy.

Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

Paliwo 2019 r.

„Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim”

 1. 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w łącznej ilości ok.22.000 litrów, w tym:

 • Olej napędowy ON – ok. 16.000 litrów,
 • Benzyna bezołowiowa – ok. 6.000 litrów.

Wskazane ilości poszczególnych paliw stanowią wartość orientacyjną i nie są dla Zamawiającego obligatoryjne oraz mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Wymagane warunki:

 1. Dostęp do paliw na stacji lub stacjach na terenie miasta Krosno Odrzańskie należących do Wykonawcy 24 h na dobę (poniedziałek-niedziela)
 2. Dostawca musi posiadać w ciągłej sprzedaży wymagany przez Zamawiającego asortyment paliw.
 3. Termin płatności za zakupione paliwo na rachunek bankowy Sprzedającego wynosi 14 dni wszystkich kalendarzowych od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu.
 4. Zakup paliw będzie się odbywał zgodnie z istniejącymi cenami na dystrybutorze w momencie tankowania pomniejszony o stały upust w % (podany w ofercie)
 5. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a dostawcą będą się odbywać w złotych polskich (PLN).
 6. Zakupy paliw będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań.
 7. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów oraz osób uprawnionych do zakupu paliwa będzie przekazany Dostawcy po zawarciu umowy.
 8. Dostawca obowiązany jest przedstawić dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego
 9. Na żądanie Zamawiającego, Dostawca dostarczy kopię aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy Prawo Energetyczne (DZ.U.z 2012 r., poz. 1059 z późn. Zm).
 1. Wymagany termin realizacji:

Zakup i dostawa będą realizowane sukcesywnie w terminie:

od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.

 1. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100 %
 2. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 • Formularz oferty według załączonego wzoru
 1. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 • Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 • Cena przedstawiona w ofercie, powinna być ceną „średnią” 1 litra paliwa z 3 kolejnych dni w okresie od 12.12.2018 r. do 14.12.2018 r.(włącznie) pomniejszona o przyznany upust.
 1. Opis sposobu sporządzania oferty
 • Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia 18.12.2018 r. do godziny 14.00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego) na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

 1. Wiejska 23

66-600 Krosno Odrzańskie

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej następujący sposób:

„Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim”

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj.:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

 1. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie
 2. Informacje dodatkowe

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 1. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:
 • Marcin Papierowski, tel. 68/3835185 wew. 6
 1. Załączniki:

Zał_1. Załącznik

PŁACISZ REGULARNIE CZYNSZ ZA LOKALE KOMUNALNE – BĘDZIE NAGRODA !!!

PŁACISZ REGULARNIE CZYNSZ ZA LOKALE KOMUNALNE – BĘDZIE NAGRODA !!!

NADCHODZI ZIMA
A WRAZ Z NIĄ I ZAGROŻENIA

Okres zimowy charakteryzuje się między innymi tym, że wzrasta znacznie zagrożenie mieszkańców zwłaszcza posiadających lokale o niższym standardzie związane z tlenkiem węgla gazem, dymem oraz pożarem.
Aby temu zapobiec Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zakupił czujniki tlenku węgla, czujniki gazu oraz czujniki dymu.
Czujniki będą przekazywane tym najemcom lokali komunalnych, którzy wzorowo wywiązują się z płatności czynszowych i nie posiadają zaległości w opłatach. Dodatkowym kryterium będzie sytuacja materialna mieszkańców. Osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych będą w pierwszej kolejności zaopatrywane w czujniki w zależności od rodzaju występującego zagrożenia.

Wszystkich, którym zdarza się wnosić opłaty z opóźnieniem zachęcamy do regularnego dokonywania płatności – TO SIĘ OPŁACA !!!

Administracja Budynków Mieszkalnych – komunikat w sprawie nagłych awarii

Szanowni Mieszkańcy,

Najemcy lokali komunalnych, socjalnych

i Właściciele w administrowanych przez ZGKIM wspólnotach mieszkaniowych,

w przypadku nagłych i poważnych awarii w Państwa budynkach

po godzinie 15.00 i w weekend’y,

proszę o kontakt do kierownika ABM,

Beata Szorc tel. 607065827

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w Dziale Finansowo-Kadrowym: referent ds. administracyjnych.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

w Dziale Finansowo-Kadrowym:

referent ds. administracyjnych.

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz.1458 z późn. zm.) informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, do zatrudnienia na stanowisko: referenta ds. administracyjnych wybrana została:

Pani Ewelina Jakubczyk.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Ewelina Jakubczyk posiada kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, oraz niezbędne wykształcenie do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się szczegółową znajomością zagadnień dotyczących pracy w Zakładzie. Pretendentka wykazała, iż posiada cechy osobowe oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

Zbigniew Lubczyński

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Krośnie Odrzańskim

Nabór na stanowisko referenta ds. administracyjnych w Dziale Finansowo-Kadrowym

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. ADMINISTRACYJNYCH