Zakup paliw płynnych

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie: 

„Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na rok 2022”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w łącznej ilości ok.21.000 litrów, w tym:

 • Olej napędowy ON – ok. 16.000 litrów,
 • Benzyna bezołowiowa – ok. 5.000 litrów.

Wskazane ilości poszczególnych paliw stanowią wartość orientacyjną i nie są dla Zamawiającego obligatoryjne oraz mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Wymagane warunki:

 1. Dostęp do paliw na stacji lub stacjach na terenie miasta Krosno Odrzańskie należących do Wykonawcy
 2. Dostawca musi posiadać w ciągłej sprzedaży wymagany przez Zamawiającego asortyment paliw.
 3. Termin płatności za zakupione paliwo na rachunek bankowy Sprzedającego wynosi 14 dni wszystkich kalendarzowych od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu.
 4. Zakup paliw będzie się odbywał zgodnie z istniejącymi cenami na dystrybutorze w momencie tankowania pomniejszony o stały upust w % (podany w ofercie)
 5. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a dostawcą będą się odbywać w złotych polskich (PLN).
 6. Zakupy paliw będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań.
 7. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów oraz osób uprawnionych do zakupu paliwa będzie przekazany Dostawcy po zawarciu umowy.
 8. Dostawca obowiązany jest przedstawić dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego
 9. Na żądanie Zamawiającego, Dostawca dostarczy kopię aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy Prawo Energetyczne (DZ.U.z 2012 r., poz. 1059 z późn. Zm).

2. Wymagany termin realizacji:

Zakup i dostawa będą realizowane sukcesywnie w terminie:

od 1.01.2022 do 31.12.2022 r.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100 %

4. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 • Formularz oferty według załączonego wzoru

5. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

 • Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 • Cena przedstawiona w ofercie, powinna być ceną „średnią” 1 litra paliwa z 3 kolejnych dni w okresie od 09.12.2021 r. do 11.12.2021 r.(włącznie) pomniejszona o przyznany upust.

6. Opis sposobu sporządzania oferty

 • Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia 17.12.2021 r. do godziny 12.00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego) na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

ul. Wiejska 23

66-600 Krosno Odrzańskie

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej następujący sposób:

„Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na rok 2022”

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj.:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

7. Informacje dodatkowe

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

8. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

 • Marcin Papierowski, tel. 68/3835185 e-mail: m.papierowski@zgkim-krosno.pl

9. Załączniki:

Zał_1. Formularz oferty

Zapytanie ofertowe

Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 25 w Krośnie Odrzańskim

Ogłoszenie

Przedmiar

Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grobla 47A w Krośnie Odrzańskim

Ogłoszenie

Przedmiar

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 6 w Krośnie Odrzańskim

Ogłoszenie

Przedmiar

Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ul. Pionierów 5 w Krośnie Odrzańskim

Ogłoszenie

Przedmiar

Zapytanie ofertowe

Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego  przy ul. Kościuszki 41 w Krośnie Odrzańskim

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim w, ul. Kościuszki 41

Przedmiot zamówienia:

Termomodernizacja oraz remont pokrycia dachowego zgodnie z Projektem budowlanym opracowanym przez Biuro Projektów i opinii technicznych Konrad Chmieliński

Termin wykonania zamówienia:

6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Warunki płatności:

Przelewem w ciągu 14 dni od daty odbioru robót

Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót

Termin i miejsce składania ofert:

Niezależnie od sposobu dostarczenia oferty (w formie papierowej lub elektronicznie) oferta musi zostać dostarczona najpóźniej do 16 lipca 2021r. do godz. 1500 do biura zarządcy nieruchomości (sekretariat@zgkim-krosno.pl) , 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23.

Oferta:

Pisemnie przy użyciu nośnika nie ulegającego usunięcia bez pozostawienia śladów,

Oferta w formie papierowej powinna być złożona  zamawiającemu w zaklejonej kopercie z napisem „Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego  przy ul. Kościuszki 41
 w Krośnie Odrzańskim”  oraz nazwą i dokładnym adresem, numerami telefonów oferenta.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert posiłkując się dokonaną wizją lokalną oraz projektem(do wglądu w siedzibie zamawiającego).

Otwarcie ofert:

W dniu 27 lipca 2021 r. o godz. 1300 w siedzibie zarządcy nieruchomości Krosno Odrzańskie,
ul. Wiejska 23.

Termin i miejsce zawarcia umowy:

Umowa zostanie zawarta w siedzibie zarządcy nieruchomości

kosztorys

27 MAJA DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

10 MAJA DZIEŃ PRACOWNIKA KOMUNALNEGO

Zapytanie ofertowe

Remont dachu – bez ocieplenia budynku mieszkalnego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Na remont dachu – bez ocieplenia budynku mieszkalnego

 przy ul. Wojska Polskiego 32 w Krośnie Odrzańskim

specyfikacja

 1. Zamawiający:
 2. Wspólnota Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim w, ul. Wojska Polskiego 32.
 3. Przedmiot zamówienia:
 4. Remont dachu- bez ocieplenia -zgodnie z wydaną na tą okoliczność Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN.5142.93.2020 (mKOd) z dnia 10-02-2021 r., zgodnie z Projektem budowlanym opracowanym przez LCT Przemysław Błoch
 5. Termin wykonania zamówienia:
 6. 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
 7. Warunki płatności:
 8. Przelewem w ciągu 14 dni od daty odbioru robót
 9. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót
 10. Termin i miejsce składania ofert:
 11. Niezależnie od sposobu dostarczenia oferty (w formie papierowej lub elektronicznie) oferta musi zostać dostarczona najpóźniej do 30 kwietnia 2021r. do godz. 1500 do biura zarządcy nieruchomości (sekretariat@zgkim-krosno.pl) , 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23.
 12. Oferta:
 13. Pisemnie przy użyciu nośnika nie ulegającego usunięcia bez pozostawienia śladów,

Oferta w formie papierowej powinna być złożona  zamawiającemu w zaklejonej kopercie z napisem „remont dachu – bez ocieplenia budynku mieszkalnego  przy ul. Wojska Polskiego 32 w Krośnie Odrzańskim”  oraz nazwą i dokładnym adresem, numerami telefonów oferenta.

 • Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert posiłkując się dokonaną wizją lokalną. Projektami budowlanymi i Decyzją LWKZ.
 • Otwarcie ofert:
 • W dniu 04 maja 2021 r. o godz. 1300 w siedzibie zarządcy nieruchomości Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23.

9. Termin i miejsce zawarcia umowy:

 • Umowa zostanie zawarta w siedzibie zarządcy nieruchomości po otrzymania kredytu z banku.

Życzenia świąteczne

ZAPYTANIE OFERTOWE

– zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie 2021/2022 roku

W związku z potrzebą zaopatrzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w materiały budowlane zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130000 zł.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

NIP: 926-10-00-601

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów budowlanych w 2021/2022 roku do ZGKiM w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1. do niniejszego zapytania.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia

Materiały budowlane kupowane będą zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Materiały budowlane muszą być dostępne w sklepach, hurtowniach zlokalizowanych na terenie miasta Krosno Odrzańskie.

Materiały winny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty, przedstawiona cena winna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz obejmować wszystkie koszty z realizacją przedmiotu zamówienia.

Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.

Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zamierza dokonać zamówienia na szacunkową kwotę ok. 100.000,00 brutto w ramach kwoty umownej ZGKiM zastrzega zmiany w rodzajach asortymentu zamówienia materiałów budowlanych określonych w załączniku, który stanowi orientacyjne zestawienie zamówionych materiałów.

Termin wykonania zamówienia do 31.01.2022 r.

Ofertę cenową należy złożyć do 03.02.2021 r. do godziny 12.00, pokój nr 10 (sekretariat), ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie.

Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: „ Oferta na zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie w 2021/2022 roku”.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Papierowski, tel. 68 383 5185.Krosno Odrzańskie, 27.01.2021 r.

STAN WODOMIERZY

Drodzy Mieszkańcy uprzejmie prosimy osoby ,które jeszcze nie podały odczytu wodomierzy lokalowych o PILNE PODANIE STANU WODOMIERZY !!!!

telefon: 68 383 5185 numer wewnętrzny: 3

Zmiana godzin pracy

Uwaga, zmiana godzin pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w dniu 31 grudnia 2020 (czwartek) Zakład będzie otwarty do godz. 13:00.

Kasa będzie czynna do godz. 10:00

Za utrudnienia przepraszamy.

 • Ta strona używa pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane do zapewnienia poprawnego działania strony. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki dot. przechowywania plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze.