Archive for 19 listopada 2019

Nabór na stanowisko inspektora ds. mieszkaniowych

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 1. spełnia wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. wykształcenie minimum średnie,
 4. biegła obsługa komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office,
 5. znajomość ustaw, w szczególności: Kodeks postępowania administracyjnego (wraz z aktami wykonawczymi), ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (wraz z aktami wykonawczymi), ustawy o własności lokali, ustawy prawo budowlane (wraz z aktami wykonawczymi), Kodeksu cywilnego (w zakresie dotyczącym nieruchomości i praw do nieruchomości), ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
 6. doświadczenie w zakresie rozliczania inwestycji,
 7. doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości,
 8. bardzo dobra organizacja pracy,
 9. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz pracy w zespole,
 10. wysoka odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

b. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowana znajomość zagadnień technicznych i budowlanych związanych z utrzymaniem i eksploatacja budynków i mieszkań,
 2. zaangażowanie i duża motywacja do pracy i osiąganych wyników, samodzielność, kreatywność i skuteczność  w działaniu,
 3. dyspozycyjność i obowiązkowość,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 5. w bieżącej pracy cechuje się starannością  i systematycznością,
 6. zdolność planowania pracy,
 7. umiejętność myślenia strategicznego.
 8. nieposzlakowana opinia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obsługa administracyjna i rozliczanie wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

stanowisko urzędnicze, administracyjno–biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz., praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

co najmniej 6%.

V. Termin rozpoczęcia pracy: 02.12.2019 r.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dodatkowe uprawnienia, dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia o szkoleniach – kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 7. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 10. oświadczenie o niekaralności

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru nie zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające niepodpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2019-11-29

b. Sposób:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23 pokój nr 10 lub drogą pocztową do dnia 29 listopada 2019 roku do godz. 15.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Zakładu. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko inspektora ds.  mieszkaniowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim”.

Nabór odbędzie się zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.

c. Miejsce:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim,
ul. Wiejska 23 pokój nr 10.

VIII. Informacje dodatkowe:

Informacje   dodatkowe   o   naborze   można   uzyskać   w    Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Beata Szorc – kierownik ABM, telefon kontaktowy 68 383 5412, 68 383 5185 w. 2 lub 607065827.

Nabór na stanowisko administratora cmentarza

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór na stanowisko:

Administrator cmentarza

I. Miejsce pracy: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23,
66-600 Krosno Odrzańskie / województwo lubuskie

II. Forma zatrudnienia: 

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

III. Wymagania  związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

Kandydatem może być osoba która posiada:

 1. Wykształcenie średnie
 2. Znajomość ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.
 3. Dobra znajomość obsługi komputera oraz programów z pakietu microsoft office

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 1. Prowadzenie nadzoru nad pracami kamieniarsko-grabarskimi
 2. Obsługa ceremonii pogrzebowej
 3. Przygotowywanie miejsc do pochówku
 4. Obsługa programu GROBONET
 5. Obsługa interesantów w biurze domu przedpogrzebowym
 6. Prowadzenie procesu likwidacji grobów nieopłaconych w tym ustalenie stanu prawnego miejsc , oznakowanie miejsc, sporządzanie protokołów likwidacyjnych
 7. Nadzorowanie prac likwidacyjnych
 8. Dbałość o czystość i porządek na cmentarzu
 9. Nadzór nad funkcjonowaniem maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza

       V. Wymagane dokumenty:

            1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
            2. Podanie o pracę.

       VI  Sposób i termin składania ofert:

1.   Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci mogą składać w sekretariacie ZGKiM w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23

2.    Osoba upoważniona do udzielania informacji Marcin Papierowski
 – tel. 068 383 51 85 numer wewnętrzny 6 lub telefon komórkowy  697 690 432

 • Ta strona używa pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane do zapewnienia poprawnego działania strony. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki dot. przechowywania plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze.