NA USŁUGI DOTYCZĄCE OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH  W BUDYNKACH GMINNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGKIM W ROKU 2023

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych oraz stanu technicznego instalacji gazowych na 2023 rok, w budynkach gminnych administrowanych przez ZGKiM.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

ul. Wiejska 23

66-600 Krosno Odrzańskie

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dotyczącej okresowej kontroli przewodów kominowych 2023, zgodnie z formularzem ofertowym zawartym w załączniku niniejszego zapytania.
 3. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane
  w cenie ofert z uwzględnieniem .
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do końca  2023 r.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTYOferent ma przedstawić ofertę:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez Oferenta.

 • MIIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zgkim-krosno.pl lub abm@zgkim-krosno.pl, 683835412, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczone osobiście na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23,  66-600 Krosno Odrzańskie do dnia 21.03.2023  roku do godz. 13.00.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

         O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta telefonicznie lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

         Dodatkowych informacji udziela Joanna Płotczyk pod numerem telefonu 683835185, 0683835412 oraz adresem e-mail: j.plotczyk@zgkim-krosno.pl

 • ZAŁĄCZNIKI