Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę słupów oświetleniowych oraz osprzętu do budowy oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim

Zapytanie ofertowe

na zakup i dostawę słupów oświetleniowych oraz osprzętu do budowy oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4, pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO – nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych).

I. ZAMAWIAJĄCY:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul.Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa zakup i dostawę słupów oświetleniowych oraz osprzętu do budowy oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

III. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena 100 %

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 29.02.2024 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
  2. Oferta powinna być:

–           opatrzona pieczątką firmową,

–           posiadać datę sporządzenia,

–           zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

–           podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę cenową (załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 31.01.2024r. do godziny 12ºº, pok. nr 10 (sekretariat), ul. Wiejska23, 66-600 Krosno Odrzańskie w kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę słupów oświetleniowych oraz osprzętu do budowy oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim.” lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@zgkim-krosno.pl

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE: Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Kornelia Rymaszewska, k.rymaszewska@zgkim-krosno.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI: Wzór formularza ofertowego.

załącznik

https://bip.wrota.lubuskie.pl/zgkim/system/pobierz.php?plik=formularz-ofertowy.doc&id=290&stats=true