Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej

Zapytanie ofertowe

na zakup i dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4, pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO – nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych).

I. ZAMAWIAJĄCY:       Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim,

ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w 2024 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

III. TERMIN REALIZACJI I ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.         Odzież robocza, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego na koszt Dostawcy według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy, w terminie do 7 dni od przyjęcia zamówienia.

2.         Odzież robocza, obuwie robocze jak i środki ochrony muszą spełniać Podstawowe Wymogi Bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie Europejskiej 89/686/EEC.

3.         Odzież robocza musi posiadać pasy odblaskowe o szerokości 5 cm na:

            –           spodniach roboczych letnich i ocieplanych – po dwa pasy odblaskowe na nogawkach,

            –           bluzach roboczych letnich i ocieplanych, kurtkach ocieplanych – po dwa pasy na rękawach i jeden w dolnej części bluzy.

4.         Odzież robocza musi mieć naniesiony nadruk logo Zakładu o treści:               

Z G K i M
Krosno Odrzańskie

            –           na plecach odzieży roboczej i kamizelkach odblaskowych nadruk duży na powierzchni o szer. 27 cm i wys. 11 cm,

            –           z przodu odzieży roboczej na górnej kieszonce nadruk mały szer. 5 cm i wys. 2 cm,

            –           na czapkach drelichowych mały nadruk logo Zakładu.  

5.         Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6.         Zamawiający zastrzega, iż kryterium wyboru oferty będzie zarówno cena jak i  potwierdzenie spełnienia wymogów  określonych w pkt. 2.

7.         Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaznacza, iż zakup i dostawa może ulec zmianie                  w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
  2. Oferta powinna być:

–           opatrzona pieczątką firmową,

–           posiadać datę sporządzenia,

–           zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

–           podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę cenową (załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 01.12.2023r. do godziny 12ºº, pok. nr 10 (sekretariat), ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@zgkim-krosno.pl Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: „Oferta na zakup i dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej w 2024 r. dla ZGKiM w Krośnie Odrzańskim”.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE: Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Weronika Jerczyńska, e-mail: w.jerczynska@zgkim-krosno.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI: Wzór formularza ofertowego