Renowacja schodów i podestu przy kaplicy na cmentarzu

  1. Opis zamówienia:

Wykonanie obudowy schodów oraz podestu przy wejściu do kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim.

2. Wymagany termin realizacji:

30.04.2024r.

3.Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena 100 %

4. Zamawiający zaprasza Wykonawców w formie zapytania ofertowego, do złożenia oferty na wykonanie prac budowlano-kamieniarskich polegających na :

  • Demontażu obecnej okładziny wykonanej z płytek gresowych
  • Przygotowanie podłoża pod nową okładzinę
  • Wykonanie i montaż stopni granitowych płomieniowanych, płyt granitowych na podeście oraz podstopni granitowych polerowanych

    5. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną,
    6.Opis sposobu sporządzania oferty:


• należy składać w terminie do dnia 30.11.2023r. do godziny 13.00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego)

na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23
66-600 Krosno Odrzańskie
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu)
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj.:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

7. Informacje dodatkowe
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

  • Dyrektor Rafał Sujak, tel. 68 383 5185
  • Kornelia Rymaszewska, tel. 68 383 5185, e-mail : k.rymaszewska@zgkim-krosno.pl