Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie:

 „Budowa kolumbarium, przy ul. Kościuszki, w Krośnie Odrzańskim.”


1. Opis zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowanym projektem – w zakresie prac wykończeniowych polegających na montażu płyt granitowych jak niżej;

UWAGA ! OFERTA DOTYCZY JEDNEGO PODWÓJNEGO KOLUBARIUM

2. Wymagany termin realizacji:
31.10.2023r.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena 100 %

4. Zamawiający zaprasza Wykonawców w formie zapytania ofertowego, do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, oraz przeprowadzenie czynności odbiorowych jak niżej:

1) Kolumbaria pojedyncze (szt. 4, ilość nisz 4×15=60),

a) Przednie ranty należy pokryć Superflexem D2,

b) Płyty przednie granit czarny. Wymiary 66 cm x 54 cm x 3 cm. Ilość sztuk dla jednego kolumbarium 15. Mocowanie płyt granitowych do prefabrykatów za pomocą np. R-KEX – epoksydowa kotwa chemiczna z prętem gwintowanym M10 R-STUDS-10130, sztuk 4 na płytę plus zaślepki z PCV szt.4 na płytę,

c) Przód kolumbarium płyta cokołowa granit popielaty (łączona w połowie długości) – płyta o wymiarach 340 cm x 40 cm x 2, 5 cm. Ilość sztukdla jednego kolumbarium 1. Mocowanie płyty za pomocą zaprawy klejowej Weber ZP415,

d) Boki kolumbarium, płyty granit popielaty – płyty o wymiarach 210 cm x 55 cm x 3 cm. Ilość sztuk dla jednego kolumbarium 2. Mocowanie płyt do prefabrykatów za pomocą zaprawy klejowej Weber ZP415.

e) Płyta górna (przykrycie) granit popielaty (łączona w połowie długości) – płyta o wymiarach 360 cm x 65 cm x 3 cm. Ilość sztuk dla jednego kolumbarium 1. Mocowanie płyty do prefabrykatów za pomocą zaprawy klejowej Weber ZP415 –zastosować poduszkę gr. 2 cm zaprawy klejowej celem możliwości uzyskania spadku 1,5% w stronę przodu kolumbarium,

f) Tył kolumbarium pokryć Superflexem D2 z zatopioną siatką z włókna szklanego np. Protektor 145g/m2.

2) Kolumbaria podwójne (szt. 5, ilość nisz 5×30=150),

a) Przednie ranty należy pokryć Superflexem D2,

b) Płyty przednie granit czarny. Wymiary 66 cm x 54 cm x 3 cm. Ilość sztuk dla jednego kolumbarium 30. Mocowanie płyt granitowych do prefabrykatów za pomocą np. R-KEX – epoksydowa kotwa chemiczna z prętem gwintowanym M10 R-STUDS-10130, sztuk 4 na płytę plus zaślepki z PCV szt.4 na płytę,

c) Przody kolumbarium płyty cokołowe granit popielaty (łączona w połowie długości) – płyta o wymiarach 340 cm x 40 cm x 2, 5 cm. Ilość sztuk dla jednego kolumbarium 2. Mocowanie płyty za pomocą zaprawy klejowej Weber ZP415,

d) Boki kolumbarium, płyty granit popielaty – płyty o wymiarach 210 cm x 50 cm x 3 cm. Ilość sztuk dla jednego kolumbarium 4. Mocowanie płyt do prefabrykatów za pomocą zaprawy klejowej Weber ZP415,

e) Płyta górna (przykrycie) granit popielaty (łączona w połowie długości) – płyta o wymiarach 360 cm x 55 cm 3 cm. Ilość sztuk dla jednego kolumbarium 2. Mocowanie płyty do prefabrykatów za pomocą zaprawy klejowej Weber ZP415 – zastosować poduszkę gr. 2 cm zaprawy klejowej celem możliwości uzyskania spadku 1,5% w stronę przodów kolumbarium.

Uwagi:

a) Wszystkie styki płyt granitowych wypełnić silikonem,

b) Ostateczne wymiary płyt granitowych bezwzględnie określić po wykonaniu stanu surowego
tj. montażu prefabrykatów betonowych.

5. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną,

6. Opis sposobu sporządzania oferty:
• należy składać w terminie do dnia 15.09.2023r. do godziny 12.00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego) na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23
66-600 Krosno Odrzańskie
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu)
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj.:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

7. Informacje dodatkowe
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

8. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:
• Jan Kostura, tel. 68 383 5185

9. Projekt budowlany do wglądu dostępny w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

UWAGA! OFERTA DOTYCZY JEDNEGO PODWÓJNEGO KOLUBARIUM