Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zaprasza do złożenia oferty na zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 03, wytwarzanych na terenie Cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim w szacunkowej ilości 100 ton w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

  1. Opis zamówienia:  zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 03, wytwarzanych na terenie cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim
  2. Wymagany termin realizacji: od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.
  3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium:
    cena 100 %
  4.  Zamawiający zaprasza Wykonawców w formie zapytania ofertowego, do złożenia oferty na zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 03, wytwarzanych na terenie cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim.
  5. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną,
  6. Opis sposobu sporządzania oferty:

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez Oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zgkim-krosno.pl, faksem na nr 683835185, 683835412,  poczty tradycyjnej lub też dostarczone osobiście na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie do dnia 17.06.2024 roku do godz. 13:00. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu)
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj.:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta      telefonicznie lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej.