ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAKUP I DOSTAWĘ KRZESEŁ BIUROWYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę krzeseł biurowych.

I. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23
66-600 Krosno Odrzańskie

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 sztuk krzeseł biurowych.
 2. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia powinny być skalkulowane w cenie ofert
 3. Krzesła powinny zostać dostarczone do zamawiającego do dnia 17.05.2024r.
 4. Krzesła biurowe muszą być nowe, nieużywane, wolne od wad i najwyższej jakości oraz zgodne z nowym rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2023 roku :
  • przynajmniej pięcioramienną podstawę z kółkami jezdnymi
  • regulację wysokości siedziska
  • regulację wysokości oparcia
  • regulację kąta nachylenia oparcia
  • wyprofilowane siedzisko i oparcie
  • regulowane podłokietniki

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa krzeseł do 17.05.2024r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być:
 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez Oferenta.
 1. Oferent ma sporządzić ofertę podając ceny netto oraz brutto .

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zgkim-krosno.pl, faksem na nr 683835185, 683835412, poczty tradycyjnej lub też dostarczone osobiście na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie do dnia 30.04.2024 roku do godz. 10:00.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Weronika Jerczyńska pod numerem telefonu 683835185,0683835412 oraz adresem e-mail: sekretariat@zgkim-krosno.pl