1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim w, ul. Słubicka 18.
  2. Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja- kolorystyka elewacji budynku zgodnie z wydaną na tą okoliczność Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN.5142.29.2020 (mKOd) z dnia 17-06-2020 r., zgodnie z Projektem budowlanym opracowanym przez ARCHEMIS Zielona Góra, ul. Gajowa 31  oraz projektem budowalnym zmiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym(ww. dokumenty zostały załączone do SIWZ).
  3. Termin wykonania zamówienia:6 miesięcy od daty podpisania umowy.
  4. Warunki płatności:-Przelewem w ciągu 14 dni od daty odbioru robót oraz dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót
  5. Termin i miejsce składania ofert: Niezależnie od sposobu dostarczenia oferty (w formie papierowej lub elektronicznie) oferta musi zostać dostarczona najpóźniej do 11 grudnia 2020 r. do godz. 1500 do biura zarządcy nieruchomości (sekretariat@zgkim-krosno.pl) , 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23.
  6. Oferta: Pisemnie przy użyciu nośnika nie ulegającego usunięcia bez pozostawienia śladów. Oferta w formie papierowej powinna być złożona  zamawiającemu w zaklejonej kopercie z napisem „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Słubickiej 18 w Krośnie Odrzańskim z wyłączeniem elewacji frontowej wraz ze  zmiana pokrycia dachowego”  oraz nazwą i dokładnym adresem, numerami telefonów oferenta.
  7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert posiłkując się dokonaną wizją lokalną. Projektami budowlanymi i Decyzją LWKZ.
  8. Otwarcie ofert:
    ·  W dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 1200 w siedzibie zarządcy nieruchomości Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23.

9. Termin i miejsce zawarcia umowy:

  • Umowa zostanie zawarta w siedzibie zarządcy nieruchomości po otrzymaniu kredytu z banku.

Załączniki