OGŁOSZENIE

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na najem części nieruchomości gminnej będącej w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.

1.Rodzaj nieruchomości:

Część budynku użytkowego o pow. 507 m², położonego w Krośnie Odrzańskim obręb 0002 przy ulicy Pocztowej 30A, na działkach oznaczonych nr 189/11 oraz nr 189/12, sklasyfikowanych jako: inne tereny zabudowane. Budynek niemieszkalny z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Dla nieruchomości oznaczonej działką nr 189/11 prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1K/00013034/3, natomiast dla działki nr 189/12 księga wieczysta KW nr ZG1K/00029725/9.

2. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do:

Zapoznania się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oddawanej w najem i przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

13 września 2023 r. w godz.: 11:00-12:00 istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu. W tym dniu odbędą się oględziny przedmiotowego budynku.

3.Warunki dotyczące ceny, wadium i postąpienia:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Przeznaczenie

Miesięczna wysokość czynszu – cena

wywoławcza

Wadium

1

189/11 i

189/12

567 m2

do oddania w najem: 507 m2

Budynek niemieszkalny przeznaczony na działalność handlowo-usługową

1733,94 zł

173,39 zł

 1. Termin najmu to 3 lata od dnia podpisania umowy
 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Do wylicytowanej ceny zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień podpisania
 4. Opłata miesięczna (czynsz najmu), bez wezwania, płatna jest z góry do końca każdego miesiąca.
 5. Najemca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym, technicznym i
 6. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie najemcę nieruchomości.
 7. Przedmiotowa część nieruchomości wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
 8. Szczegółowe warunki najmu określa umowa najmu, która stanowi załącznik do ogłoszenia (wzór umowy).

  4.Warunki udziału w przetargu

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 22 września 2023 na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska nr 61 1090 1551 0000 0000 5500 0140. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
 1. Na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić zapis: „budynek ul. Pocztowa 30A” będący przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy).
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2023 o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 11.
 3. Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny najmu nieruchomości. Uczestnikowi przetargu zwraca się wpłacone wadium niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem
 4. Termin zawarcia umowy najmu ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
 5. Jeżeli osoba ustalona jako Najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, Burmistrz Krosna Odrzańskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
 6. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów w trybie określonym w przepisie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).
 7. Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim tel. 684109769 oraz pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim 607065827.

Z up. BURMISTRZA Roman Siemiński
Zastępca Burmistrza Krosno Odrzańskie,
24 sierpnia 2023 r.

Wzór umowy    Pobierz

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu   Pobierz

Przetarg Ogłoszenie   Pobierz

Załącznik mapowy   Pobierz