Przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej – 76,64m2, przy ul. Pocztowej 18/1

Przetarg

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Krośnie Odrzańskim ogłaszaprzetarg ofertowy  nieograniczony                                                                                                                                            na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej – 76,64m2, przy ul. Pocztowej 18/1   w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na działalność handlowo usługową  na czas nieoznaczony  z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia.   Cena wywoławcza czynszu za wynajem wynosi za 1 m² – 7,80 zł netto    Stawka wynegocjowana w przetargu nie obejmuje innych świadczeń (podatku VAT, nieczystości stałych, wody, kanalizacji, energii elektrycznej), za które pobierane będą dodatkowe opłaty. Warunki i zasady przetargu:

 1. Oferent doręcza do Sekretariatu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ofertę w zamkniętej  kopercie – z napisem „Oferta  na najem lokalu użytkowego w Krośnie Odrzańskim pod adresem….”, wraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą Oferenta oraz miejscem jego zamieszkania lub siedziby).
 2. Znajdująca się wewnątrz koperty oferta powinna zawierać również:
 1. imię i nazwisko lub nazwę Oferenta oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę,
 2. adres lokalu użytkowego będącego przedmiotem oferty,
 3. oferowaną branżą lub rodzajem działalności przewidzianej do prowadzenia w lokalu,
 4. jednocześnie zaoferowaną cenę netto- miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 pow. użytkowej lokalu
 5. podpis i ewentualnie pieczęć oferenta,
 6. oświadczenie, iż akceptuje warunki przetargu zamieszczone w ogłoszeniu przetargu.
 1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dnia 16 października 2020 r. do godz. 1500
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 października 2020 r. o godz.1000 , w siedzibie ZGKiM w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23 I piętro pokój nr 11.
 3. ZGKiM zastrzega sobie prawo:
 1. wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn,
 2. w przypadku zaoferowania przez Oferentów identycznych stawek czynszowych- zorganizowania dodatkowego (ustnego), ograniczonego przetargu wyłącznie pomiędzy tymi Oferentami, a jeśli w przetargu ustnym nie dojdzie do postąpienia, ZGKiM samodzielnie wybierze oferenta, którego oferta zostanie przyjęta.
 1. W przetargu nie może brać udział podmiot zalegający z jakimkolwiek płatnościami Gminie Krosno Odrzańskie, a także podmioty figurujące w rejestrach gospodarczych itp.,
 2. Zwycięzca przetargu (najemca)  uiszczać będzie czynsz najmu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty za wodę, odprowadzenie ścieków, ewentualnie inne świadczenia do tych lokali. Umowę na wywóz odpadów komunalnych z lokalu zwycięzca przetargu zawrze samodzielnie z podmiotem uprawnionym.
 3. Nakłady konieczne lub ulepszenia w lokalu poczynione przez przyszłego najemcę dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od Wynajmującego zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu lub sposób rozliczenia tych nakładów.
 4. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie pod rygorem odstąpienia przez Organizatora przetargu od zawarcia umowy najmu wskazania rodzaju działalności gospodarczej wg. PKD, która będzie prowadzona w lokalu zgodnie z przeznaczeniem lokalu określonym w Ogłoszeniu. Zobowiązany będzie również do złożenia we wskazanym przez ZGKiM terminie w przypadku osób fizycznych aktualnego na dzień złożenia wydruku z CEIDG, kopii umowy spółki cywilnej (o ile została zawarta) a w przypadku osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji w krajowym rejestrze sądowym- wydruk z tego rejestru. Zobowiązany będzie do złożenia przed zawarciem umowy najmu zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu zobowiązań podatkowych oraz o nie zaleganiu w składkach ZUS.
 5. Zawiadomienie o wygranym przetargu jest jednocześnie dokumentem stanowiącym podstawę do zawarcia umowy najmu w terminie określonym zawiadomieniem.
 6. Wymieniony w ogłoszeniu lokal można oglądać do dnia15 października 2020 r. włącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu w ZGKiM pod numerem telefonu 68-383-54-12
 7. Podane w niniejszym Ogłoszeniu stawki- ceny wywoławcze ustalono w oparciu o Zarządzenie Nr. 31/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie „ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie”.
 8. Umowa najmu lokalu z oferentem, który wygrał przetarg podpisana zostanie umowa nie później niż w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Umowa najmu lokalu zawarta zostanie na czas nieznaczony.