Odpracowanie zaległego czynszu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim  informuje, że w celu ułatwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty należności z tytułu użytkowania komunalnych lokali mieszkalnych umożliwia odpracowywanie zaległości czynszowych.

Przedmiotem umów cywilnoprawnych, zawartych pomiędzy ZGKiM a dłużnikiem,  będą drobne prace porządkowe, gospodarcze i usługowe świadczone na rzecz Zakładu.

Warunkiem koniecznym takiej formy spłaty zaległości jest bieżąca obsługa opłat czynszowych.

Stosowne uregulowania i informacje w powyższym zakresie znajdują się w zakładce: „Informacje → Gospodarka mieszkaniowa”.

Osoby chętne do odpracowania powstałego zadłużenia  mogą zgłaszać się do siedziby Zakładu  przy ul. Wiejskiej 23 – celem złożenia  odpowiedniego wniosku.