Odpracowanie zaległego czynszu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim informuje, że w celu ułatwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty należnośći z tytułu użytkowania komunalnych lokali mieszkalnych umożliwia odpracowanie zaległości czynszowych.
Przedmiotem umów cywilnoprawnych, zawartych pomiędzy ZGKiM a dłużnikiem, będą drobne prace porządkowe, gospodarcze i usługowe świadczone na rzecz Zakładu.
Warunkiem koniecznym takiej spłaty zaległości jest bieżąca obsługa opłat czynszowych.
Osoby chętne do odpracowania powstałego zadłużenia mogą zgłaszać się do siedziby Zakładu przy ul. Wiejskiej 23, I piętro, pokój nr 9 – celem złożenia odpowiedniego wniosku.