Statut

Aktualny Statut

Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

w linku poniżej:

UCHWAŁA NR XLII 361 17 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Z DNIA 29 LISTOPADA 2017 r. W SPRAWIE STATUTU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Wersja archiwalna:

S T A T U T

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim stanowiący załącznik do uchwały Nr XVII/139/91 Rady Gminy i Miasta w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 1991r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zmieniony uchwałą nr XXXIII/255/2002 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2002 r., uchwałą nr XLIII/273/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 grudnia 2009 r. i uchwałą nr LV/350/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010 r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ma swoją siedzibę w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23.

§ 2.

Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym i działa w oparciu o przepisy obowiązujące samorządowe zakłady budżetowe, a w szczególności:

1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 –

tekst jednolity z późn. zm.);

2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240

z późn. zm.);

3) uchwałę Nr XVII/139/91 Rady Gminy i Miasta w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 1991r.

w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie

Odrzańskim w zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Krośnie Odrzańskim”;

Rozdział 2

Przedmiot i zakres działania

§ 3.

Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie;

1) gospodarki komunalnej:

a) drogownictwa miejskiego;

– wykonawstwo prac remontowych i modernizacyjnych ulic, chodników oraz placów,

– konserwacja i wymiana oznakowania poziomego i pionowego ulic,

– prowadzenie akcji zimowej,

b) oczyszczania miasta;

– zamiatanie oraz zmywanie ulic, chodników i placów,

– wywóz nieczystości płynnych,

– wywóz odpadów komunalnych oraz zbiórka i wywóz odpadów z selektywnej zbiórki,

– rekultywacja terenów po składowiskach, wysypiskach, wylewiskach,

c) zieleni miejskiej;

– budowa i konserwacja terenów zieleni miejskiej, parków, zieleni osiedlowej i przyulicznej,

– lasy komunalne, parki,

– utrzymanie i konserwacja cmentarza komunalnego i grobownictwa wojennego,

d) świadczenie usług pogrzebowych oraz załatwianie innych spraw związanych z pogrzebem;

e) gazyfikacji bezprzewodowej.

2) gospodarki mieszkaniowej:

a) eksploatacja, remonty oraz administracja budynkami stanowiącymi własność komunalną,

b) administrowanie zasobami mieszkaniowymi zaleconymi przez innych właścicieli.

3) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej;

4) świadczenie innych usług wynikłych z doraźnych zaleceń;

5) zakład może prowadzić produkcję pomocniczą, usługową z zakresu działalności

komunalnej na potrzeby własne, a także innych jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Zakres działania Zakładu obejmuje teren Gminy Krosno Odrzańskie i kraju.

Rozdział 3

Mienie Zakładu

§ 5.

Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym. Do mienia komunalnego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z póżn. zm.) i ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, zm. Dz. U. Nr 43, poz. 253, Dz. U. Nr 92, poz. 541).

§ 6.

Zakład wyposażony jest w środki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności określonej w akcie o jego utworzeniu i niniejszym statucie.

§ 7.

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważniony jest Dyrektor w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

§ 8.

Zakład prowadzi działalność na podstawie planu rzeczowo-finansowego.

§ 9.

1. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe.

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Gminy i Miasta przeprowadza Główny Księgowy Budżetu Gminy i Miasta.

§ 10.

Odrębne przepisy ustalają zasady:

1) planowania i sprawozdawczości statystycznej;

2) finansowania i rozliczania z budżetem Gminy i Miasta;

3) tworzenia i wykorzystania funduszów;

4) ustalania cen.

Rozdział 4

Struktura organizacyjna

§ 11.

1. Zakład podlega Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

2. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia oraz ustala warunki pracy i płacy Burmistrz.

3. Dyrektor Zakładu kieruje jego działaniem na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

§ 12.

1. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu oraz podział zadań ustala Dyrektor Zakładu w regulaminie organizacyjnym.

2. Bezpośrednie zadania dotyczące zaspokajania potrzeb komunalnych i mieszkaniowych realizują działy – jako komórki organizacyjne Zakładu.

3. Dyrektor Zakładu kieruje Zakładem w granicach zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego przy pomocy Głównego Księgowego oraz podległych komórek i stanowisk pracy.

4. W miarę potrzeb Dyrektor Zakładu ustanawia pełnomocników. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozdział 5

Nadzór nad Zakładem

§ 13.

1. Kontroli i oceny działalności Zakładu dokonuje Rada Miejska za pośrednictwem swoich komisji i organu wykonawczego.

2. Oceny pracy Dyrektora Zakładu dokonuje Burmistrz.

§ 14.

Aprobaty Burmistrza wymagają:

1) regulamin organizacyjny Zakładu;

2) regulamin pracy;

3) ustalenie liczby zatrudnionych;

4) taryfikator i tabele dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu;

5) zatwierdzenie cennika usług świadczonych przez Zakład;

6) zmiany organizacyjne Zakładu;

7) plan rzeczowo-finansowy i program działania;

8) inne działania Zakładu wynikające z przepisów szczegółowych ustaleń Rady Miejskiej.

Rozdział 6

Kontrola wewnętrzna

§ 15.

1. Ogólny nadzór nad działaniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Dyrektor Zakładu, który odpowiada za zorganizowanie tego systemu i prawidłowe jego funkcjonowanie.

2. Kontrole wewnętrzną szczegółową sprawują:

a) w zakresie spraw finansowych – Główny Księgowy,

b) w pozostałym zakresie – kierownicy poszczególnych działów,

c) inni upoważnieni przez Dyrektora Zakładu pracownicy.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 16.

1. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Zakładu i przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zakładu przedstawia Radzie Miejskiej propozycje zmian w statucie.

3. Zgłoszenie propozycji zmian wymaga formy pisemnej.

4. Wszystkie zmiany i uzupełnienia statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych i inne akty prawne mające zastosowanie do zakresu działalności Zakładu.

§ 17.

Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Miejskiej o jego uchwaleniu.

  • Ta strona używa pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane do zapewnienia poprawnego działania strony. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki dot. przechowywania plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze.