Archive for admin

Podziękowania


Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim Zbigniew Lubczyński składa serdeczne podziękowania Pani Ewie Nowickiej – Kierownikowi w Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim Oraz Pani Katarzynie Kuli – Radnej Rady Miejskiej za wsparcie jakim jest  przekazanie 460 sztuk masek zabezpieczając pracę Zakładu na kilka dni w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.Maski te będą chronić naszych pracowników wykonujących codzienne obowiązki na rzecz naszej społeczności lokalnej , pracujących przede wszystkim w miejscach publicznych . Utrzymywanie ulic, placów, chodników i innych szlaków komunikacyjnych w należytym stanie, obsługa ceremonii pogrzebowych na Cmentarzu komunalnym a także usuwanie awarii w mieszkaniach komunalnych i mieszkaniach wspólnot mieszkaniowych wymaga od pracowników przebywania wśród ludzi z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa.

Pomoc jaką otrzymał Zakład z pewnością przyczyni się do znacznego zaoszczędzenia części środków finansowych, które byłyby konieczne do poniesienia.

Za okazane wsparcie jeszcze raz serdecznie dziękujemy.


Zmiana godzin pracy

Informujemy, że do dnia 10.04.2020 r. pracujemy od godziny 8.00 do godziny 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Numer konta bankowego do opłat

Szanowni Państwo, wszelkie należności wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prosimy regulować za pośrednictwem numeru konta:

Santander Bank Polska S.A. 61 1090 1551 0000 0000 5500 0140

INFORMACJA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Szanowni Właściciele we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM w Krośnie Odrzańskim, w związku z zagrożeniem epidemicznym i ograniczeniem obsługi do niezbędnego minimum informujemy, że rozliczenia roczne za 2019 r., które miały trafić do Państwa skrzynek pocztowych do końca marca 2020 r. będą dostarczone w późniejszym czasie. Rozliczenia roznoszą pracownicy ABM do ponad 100 budynków na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. Część z nich pozostanie w domu ze swoimi dziećmi. W obecnej sytuacji nie chcemy narażać naszych pracowników na niepotrzebne kontakty. Rozliczenia otrzymają Państwo w czasie, kiedy będzie to bezpieczne zarówno dla Państwa jak i osób je roznoszących. Praca gońców w innych urzędach również jest ograniczona do niezbędnego minimum. O terminie zebrań będą Państwo również informowani w późniejszym czasie. Na tą chwilę trudno zaplanować jakikolwiek termin.

W związku z przewidywanym rozliczaniem opłat za nieczystości stałe od zużycia wody prosimy nie dzwonić w sprawie zmniejszenia zaliczki na wodę. Opłaty za nieczystości będą naliczane od średniego rzeczywistego zużycia za rok 2019 więc wraz z rozliczeniem za poprzedni rok będą Państwo znać rzeczywistą wartość naliczenia w 2020 r. Na podstawie rozliczenia wody za rok 2019 będą Państwo mogli określić czy zmiana zaliczek w 2020 r. jest zasadna.

W przypadku gdy kończy się Państwu dodatek mieszkaniowy, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy – wypełniony wniosek dostarczymy Państwu do skrzynki pocztowej, prześlemy na maila lub skontaktujemy się w tej sprawie z OPS, jeżeli nie mogą Państwo opuścić domu.

W przypadku osobistej wizyty i tak nie będą mogli Państwo wejść na teren zakładu. Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

BARDZO WAŻNE


Szanowni Państwo,
obecny czas, to okres dużego zagrożenia epidemiologicznego.

W związku z powyższym  wprowadzam ograniczenie w dostępności do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim. Sytuacja jest nadzwyczajna i zgodnie z zaleceniami służb wprowadzane są szczególne środki ostrożności. Cel jest jeden – zminimalizowanie ryzyka zarażenia koronawirusem.


Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania wprowadzam całkowity zakaz bezpośredniej obsługi interesantów w ZGKiM w Krośnie Odrzańskim. Jedynym wyjątkiem jest obsługa ceremonii pogrzebowej i wszystkich formalności z tym związanych.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Można się z nami kontaktować telefonicznie i mailowo.

Pod nr telefonu: 683835412, 683835185 – centrala,

numerami służbowymi do:

głównego księgowego – 518 182 462,

kierownika ABM – 607 065 827,

kierownika Działu Usług Komunalnych – 518 822 848,

z-cy kierownika Działu Usług Komunalnych – 697 690 432.

Przez pocztę e-mail:

sekretariat@zgkim-krosno.pl 

abm@zgkim-krosno.pl 

Wpłaty można dokonać z dowolnego rachunku bankowego na nr:

Santander Bank Polska S.A.

61 1090 1551 0000 0000 5500 0140

Zbigniew Lubczyński

Dyrektor

OPATY ZA GROBY

Uprzejmie prosimy osoby opiekujące się grobami swoich bliskich o sprawdzenie płatności u administratora cmentarza lub telefonicznie w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w Dziale Usług Komunalnych osobiście lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 68 383 5185 wew.6.

Z góry serdecznie dziękujemy.


KORONAWIRUS

W trosce o zdrowie naszych mieszkańców prosimy o zachowanie ostrożności .


Uwaga, zmiany godzin pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

W dniu 31 grudnia 2019 r. (wtorek) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim będzie otwarty do godz. 13:00.

Kasa będzie czynna do 11:30.

Za utrudnienia przepraszamy.

Nabór na stanowisko sprzątaczki

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór na stanowisko:

Sprzątaczka

I. Miejsce pracy: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23,
66-600 Krosno Odrzańskie / województwo lubuskie

II. Forma zatrudnienia: 

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Pracownik będzie odpowiadać za czystość i porządek w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sanitariatach i częściach wspólnych nieruchomości. Do obowiązków będzie również należało utrzymanie w należytym stanie sprzętów i urządzeń biurowych oraz uzupełnianie środków higienicznych. Pracownik będzie również odpowiadać za utrzymanie czystości w bezpośrednim otoczeniu sprzątanego budynku, parkingach oraz szlakach komunikacyjnych.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. Oświadczenie kandydata o niekaralności.

V  Sposób i termin składania ofert:

1.   Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci mogą składać do 25.12.2109r.
w sekretariacie ZGKiM w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23

2.    Osoba upoważniona do udzielania informacji Michał Jędro
 – tel. 068 383 51 85 numer wewnętrzny 7

Nabór na stanowisko inspektora ds. mieszkaniowych

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 1. spełnia wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. wykształcenie minimum średnie,
 4. biegła obsługa komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office,
 5. znajomość ustaw, w szczególności: Kodeks postępowania administracyjnego (wraz z aktami wykonawczymi), ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (wraz z aktami wykonawczymi), ustawy o własności lokali, ustawy prawo budowlane (wraz z aktami wykonawczymi), Kodeksu cywilnego (w zakresie dotyczącym nieruchomości i praw do nieruchomości), ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
 6. doświadczenie w zakresie rozliczania inwestycji,
 7. doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości,
 8. bardzo dobra organizacja pracy,
 9. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz pracy w zespole,
 10. wysoka odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

b. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowana znajomość zagadnień technicznych i budowlanych związanych z utrzymaniem i eksploatacja budynków i mieszkań,
 2. zaangażowanie i duża motywacja do pracy i osiąganych wyników, samodzielność, kreatywność i skuteczność  w działaniu,
 3. dyspozycyjność i obowiązkowość,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 5. w bieżącej pracy cechuje się starannością  i systematycznością,
 6. zdolność planowania pracy,
 7. umiejętność myślenia strategicznego.
 8. nieposzlakowana opinia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obsługa administracyjna i rozliczanie wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

stanowisko urzędnicze, administracyjno–biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz., praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

co najmniej 6%.

V. Termin rozpoczęcia pracy: 02.12.2019 r.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dodatkowe uprawnienia, dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia o szkoleniach – kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 7. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 10. oświadczenie o niekaralności

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru nie zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające niepodpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2019-11-29

b. Sposób:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23 pokój nr 10 lub drogą pocztową do dnia 29 listopada 2019 roku do godz. 15.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Zakładu. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko inspektora ds.  mieszkaniowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim”.

Nabór odbędzie się zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.

c. Miejsce:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim,
ul. Wiejska 23 pokój nr 10.

VIII. Informacje dodatkowe:

Informacje   dodatkowe   o   naborze   można   uzyskać   w    Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Beata Szorc – kierownik ABM, telefon kontaktowy 68 383 5412, 68 383 5185 w. 2 lub 607065827.

 • Ta strona używa pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane do zapewnienia poprawnego działania strony. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki dot. przechowywania plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze.